Методична серія

ISSN — 1811-492 X

2014
І. М. Журавська
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
І. М. Журавська
КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Р. В. Чупрін
ВСТУП ДО ПОЛІТОЛОГІЇ
Сорока С. В.
ГАЛУЗЕВІ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Г. Л. Шведова
КРИМІНОЛОГІЯ 2
Н. В. Рожанська
СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

2013
Н.М. Іщенко, В.А. Палехова
Political Economy
Н.М. Іщенко
Управління процесами логістики

2012
Н. В. Міцкевич
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» Випуск 185
В. І. Шуляр, Н. В. Мелінчук
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-РОМАНТИКІВ
О. Н. Євтушенко
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
І. Г.Бондаренко
ВАЛЕОЛОГІЯ Методичні рекомендації Частина I Випуск 195
І. Г.Бондаренко
Методичні рекомендації для самостійної роботи при підготовці до практичних занять для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.010203 – «Здоров’я людини» Випуск – 196
О. Н. Євтушенко
Науково-методичні рекомендації до семінарських занять (за кредитно-модульною системою) для студентів спеціальності 8.150101 – «Державна служба», напряму 1501 – «Державне управління», спеціалізація – «Адміністративний менеджмент», «Правове забезпечення д
Цибенко Б. О.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Мови об’єктно-орієнтованого програмування». Випуск 189
Л. О. Гончаренко
ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА У ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТА УКРАЇНОМОВНОЇ ПРЕСИ (ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ). Методичні рекомендації. Випуск 193
Т.П. Остапчук
ЛІТЕРАТУРА КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ. Методичні рекомендації. Випуск 194
М.О. Мінц, А.І. Олійник, А.М. Фесенко
Менеджмент у соціальній сфері

2011
Горлачук В. В., Коваленко О. Ю.
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І ТЕХНОЛОГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бурлан С. А.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи
з дисципліни «Бухгалтерський облік»
для спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»
Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А.
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ: навчально-методичні матеріали до курсу Випуск 163
О.В. Волецька
ПРАВОСОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: навчально-методичний практикум Випуск 164
Г.Л.Попова
Психологія політики та влади навчально методичні матеріали
Богданцева І. П.
Програма та поурочні методичні рекомендації для класів інтенсивної педагогічної корекції загальноосвітніх шкіл
Г. Л. ПОПОВА
ПСИХОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ ТА ВЛАДИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
О. В. Валецька
ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ: навчально-методичний практикум
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Копчак С. М.
110 запитань від першокурсника
А. Я. Казарєзов, А. Ф. Галь
ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ
В.А. Палехова
Методичні вказівки до написання курсової роботи з основ економічної науки
Славко Т. О.
МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Славко Т. О.
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
Мітрясова О. П.
ОРГАНІЧНА ХІМІЯ ТА БІОХІМІЯ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
КІРШОВА О. В.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

2010
П.М. Тригуб
РЕФЕРАТИ, КУРСОВІ, КВАЛІФІКАЦІЙНІ, ДИПЛОМНІ. Методичні рекомендації для студентів спеціальності.Видання 3-є, доповнене
Д.С. Січко, Л.В. Мамчур, С.Г. Ковальова
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з підготовки і захисту дипломної роботи на
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«Спеціаліст» зі спеціальності 7.060101
за напрямом «Право»
Д.С. Січко, Л.В. Мамчур
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з підготовки і захисту курсової роботи
студентами юридичного факультету
напряму підготовки 6.030402
в галузі знань «Право»
Л. В. ШЕРСТЮК
РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ
КОМПЛЕКСНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Фісун М.Т.
ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ: методичні вказівки до виконання курсових робіт для освітніх напрямів підготовки бакалаврів 050101 – Комп’ютерні науки 050102 – Комп’ютерна інженерія Випуск 146
Конєва Т. А.
Методичні рекомендації, питання та задачі до проведення практичних занять з курсу «Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва»
Фісун М.Т.
ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ: методичні вказівки до виконання курсових робіт

2009
І.С. Лісна
ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО
В.В. КОНОВАЛОВ
КРИМІНОЛОГІЯ
Лазарєва О.В.
РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
В.М. Сущенко
ПРАВНИЧА ПСИХОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання факультету післядипломної освіти
О.Б. Кузьменко, А.Я. Казарєзов
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи
Лазарєва О.В.
Регіональна соціально-економічна політика. Практикум для студентів. Випуск 4.
О.Б. Кузьменко, А.Я. Казарєзов
Регіональна економіка (Випуск 95)
Г.П. Чуйко, О.С. Каіров
Як написати магістерську роботу (Випуск 126)
Казарєзов А.Я., Кузьменко О.Б.
Методичні вказівки з написання та оформлення курсових робіт з дисципліни ''Статистика''
Ю.О. СЕДЛЯР
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ.
Методичні рекомендації
до курсу
Євтушенко О.Н., Гриськова А.М.
МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Науково-методичні рекомендації
до семінарських занять
І.С. Лісна
Навчально-методичні матеріали
з курсу
ЗАГАЛЬНЕ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
ДОКУМЕНТУВАННЯ
Батрак Юрій Артемович,
Донченко Михайло Васильович,
Журавська Ірина Миколаївна,
Фісун Микола Тихонович
Методичні вказівки
В.О. Дегтярьов.
ПРАКТИКУМ
з об’єктно-орієнтованих методологій
створення комп’ютерних систем.
Методичні вказівки
до виконання практичних робіт
для студентів напряму «Комп’ютерні науки»
Попова Л.Г.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з латинської мови
для студентів І курсу спеціальності
«Фізична реабілітація»

2008
Бронніков В.Д.
Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України.
Євтушенко О.Н.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. Науково-методичні рекомендації до семінарських занять для слухачів Інституту державного управління зі спеціальностей “Адміністративний менеджмент”, “Економіка”, “Правове забезпечення” і “Світова та європейська інтеграція”
Сущенко В.М.
ПРАВНИЧА ПСИХОЛОГІЯ.
Сущенко В.М.
ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ .
Бабкова-Пилипенко Н.П.
Практикум з англійської мови за професійним спрямуванням. Частина 1.
Колесніченко Н.М.
Політика і права людини: Вид. 2-ге, доп., Вип. 96.
Курілло В.Є.
Громадські зв’язки.
В.Д. Бронніков
Теорія міжнародних відносин і зовнішня політика України. Навчально-методичні матеріали
Гурдуз А.
Українська література в контексті світового літературного процесу: Науково-методичні рекомендації до вивчення курсу “Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.”.
Л.В. Лисейко
РІВНІ МОВИ В ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM ALTHOCHDEUTSCHEN)
Л.В. Лисейко
РІВНІ МОВИ У РАННЬОНОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM FRUHNEUHOCHDEUTSCHEN)
Л.В. Лисейко
РІВНІ МОВИ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ (SPRACHEBENEN IM MITTELHOCHDEUTSCHEN)
О.В. Лазарєва
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. Практикум для студентів спеціальності 8.150101 Державна служба
В.Т. ШАТУН
Керівник у державному управлінні, випуск 101
Грабак Н.Х., Лебідь С.Г., Єлисеєв В.В.
Методичні вказівки до підготовки дипломної магістерської роботи зі спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища", випуск 99
Седляр Ю.О.
Вступ до спеціальності (спеціальність "Міжнародні відносини") Методичні рекомендації до курсу. Вип. 98
І.В. БОРИСОВ
ОПОРНІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Основи правознавства”(Випуск 11)
В.Д. БРОННІКОВ
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
І РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ
Г.М. КУЗЕНКО
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З КУРСУ “ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО.
АНГЛОМОВНІ КРАЇНИ”
П.М. Тригуб
Методичні рекомендації для студентів спеціальності
“Міжнародні відносини”
Л.А. Верланова, О.П. Гурченков
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК до виконання курсової роботи з дисципліни “Організація виробництва”

2007
Трунов О.М., Жук Д.О.
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.090900 “МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ”.
Бурлан С.А., Конєва Т.А.
ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
Кириченко Ю.О., Ланцедова Ю.О., Лісна І.С., Ткач Ю.Д.
Методичні вказівки з підготовки і захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 7.060101 “Юриспруденція” з напряму “Право”. За науковою редакцією професора О.А. Кириченка
Савченко Р.П., Сахарчук Я.В.
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ “ЯВИЩЕ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ”.
Клименко Л.П. ,Лохматова В.О.
Методичні вказівки до написання аналітичних робіт з дисципліни “Системи технологій”.
Кузьменко О.Б., Казарєзов А.Я.
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.
КИРИЧЕНКО С.А., ЛАНЦЕДОВА Ю.О., ТКАЧ Ю.Д.
Робоча програма та інше навчально-методичне забезпечення спецкурсу „СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ”. За наук. ред. О.А. Кириченка.
Ярошенко В.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Коновалов В.В.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.
Зволінський В.С.
ПРАКТИКУМ З ГРАМАТИКИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ. Іменнi частини мови і прислівники.
Яненкова І.Г.
Економіка підприємства.
Євтушенко О.Н.
Етнологія регіону: Методичні рекомендації до семінарських занять.
ШАТУН В.Т.
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ
Бурлан С.А.
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Аудит"
Тригуб П.М., Богданова Т.Є.
Країнознавство
Ярошенко В.М
Жінки і політика: Навчально-методичні матеріали
О.О. ПОЛЄТАЄВ
ФІНАНСИ: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ Для самостійного вивчення Випуск 92
Дипломна робота "Соціальна робота"
Бурлан С.А.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: до виконання практичних занять з дисципліни "Аудит" для спеціальності 6.050104 "Фінанси"
Фертікова Т.М.
ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

2006
Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”.
БРОННІКОВА Л.В., МАРГЕЛІС Н.В.
Етика. Естетика.
Голубенко К.Д.
ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ.
КОЛІСНІЧЕНКО А.І.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ.
Коновалов В.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА ТА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ.
Коновалов В.В.
Навчально-методичні матеріали по підготовці та проведенню практичних занять з криміналістики. Криміналістична техніка.
Нетудихата К.Л.
Гроші та кредит.
Дімант Г.С.
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.
Пронь С.В.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА (перша половина ХХ століття).
Міронова І.С.
Національні меншини України.
Левковець П.І.
Нелегальні фінансові операції.
Броннікова Л.В. , Маргеліс Н.В.
Етика. Естетика. Навчально-методичні рекомендації до курсу.
К.Д. Голубенко
Юридина деонтологія. Навчально методичні матеріали.
Богданова Т.Є.
Економічна історія.
Богданова Т.Є.
Історія України.
Т.І. Вакуленко
Практична фонетика німецької мови
Палехова В.А., Ципліцька О.О.
Основи економічної теорії для студентів неекономічних спеціальностей
Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Ткач Ю.Д.
Програма і питання до іспиту для вступу до аспірантури зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика судова експертиза
Андріяш В.І.
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
Верланов Ю.Ю.
МІКРОЕКОНОМІКА

2005
Тригуб П.М.
Всесвітня історія.
Букач М.М.
Загальна та соціальна педагогіка: Програма та навчаль¬но-методичні матеріали.
Бабич О.Г.
ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD 2002. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Колісніченко А.І.
ІСТОРІЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО.
Курілло В.Є.
Політичні режими і політичні системи сучасності.
Коновалов В.В.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.
Грабак Н.Х., Топіха І.Н., Давиденко В.М., В’юн В.Г., Чмирь С.М.
Основи ведення сільського господарства та охорона земель.
КОНОВАЛОВ В.В.
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Кубов В.І.
Електронні елементи і схеми: Методичні вказівки до курсу “Електроніка”
Кубов В.І.
Методи розрахунку розгалужених електричних схем: Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять з електротехніки

2004
Донченко MB., Конопляник Н.Г., Фісун М.Т.
Взаємний перетин і розгортка поверхонь: Методичний посібник до виконання завдань з інженерної графіки.
Стремецька В.О.
Історія соціальної роботи.
Кондратенко Ю.П.
Комп'ютерні методи дослідження систем автоматичного управління.
Колісніченко А.І.
Методика підготовки і захисту студентами кваліфікаційних, дипломних та курсових робіт.
Рябенький В.М., Солобуто Л.В.
Однокристальні ЕОМ (архітектура, основи програмування).
Богданова Т.Є.
Політика і релігія.
Фесенко A.M.
Технології політичного процесу.
Ржепецький Л.А.
Формування національної самосвідомості учнів на уроках історії України: проблема, досвід, перспектива.
Ржепецький Л.А.
Формування національної свідомості школярів у процесі вивчення культури українського народу на уроках історії України.
Фесенко А.М.
Соціальна політика: Методичні рекомендації.
Бориславська М. В.
Цивільне право України: Методичні матеріали та плаїги семінарських занять.
Андреев А.А., Єсін І.П., Захаров Ю.В., Моря А.О., Радченко М.І.
РОЗРАХУНОК СУДНОВОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ.
Колесніченко Н.М.
Історія політичної думки України.
Курілло В.Є.
ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ.
Колісніченко А.І.
Історія політичних вчень зарубіжних країн.
Матвєєва Н.П.
Українська та зарубіжна культура Методичні вказівки для студентів 1-го курсу навчання всіх спеціальностей
Мещанінов О.П.
ОЦІНКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.
Ржепецький Л.
Яка ти чудова, українська мова: Навчально-просвітницьке видання.

2003
Шклярський Ю.О., Шанц В.А.
Вступ до спеціальності "Соціальна робота".
Курілло В.Є.
Громадські зв'язки: Навчально-методичні матеріали.
Бронніков В.Д.
Політична соціологія.
Колісніченко А.І.
Політологія.
Броннікова Л.В.
Філософія: Навчально-методичні рекомендації до курсу.
Бориславська М.В.
Конституційне право України: Методичні матеріали та плани семінарських занять для студентів II курсу факультету правничих наук.
Рябенький В.М., Голобородько А.М., Солобуто Л.В.
„ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ” на основі віртуальної лабораторії ELECTRONICS WORKBENCH
АНДРЕЄВ А.А., КОНОВАЛОВ Д.В., РАДЧЕНКО М.І.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “ХОЛОДИЛЬНА, КРІОГЕННА ТА КОНДИЦІОНУЮЧА ТЕХНІКА” .
Ситник В.О.
“Основи римського цивільного права” .
Ситник В.О.
Правові основи підприємницької та інвестиційної діяльності.
Ситник В.О.
Аграрне право.
Ситник В.О.
Конституційне право.
Ситник В.О.
Конституційне право ІІ.
Ситник В.О.
Корпоративне право.
Ситник В.О.
Основи держави і права.
Ситник В.О.
Теорія держави і права.
Iванов М.С.
Загальна теорiя полiтики.
А.А Андреєв, Д.В. Коновалов, М.І. Радченко
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Холодильна, кріогенна та кондиціонуюча техніка".
Степанов Г.О.
Програма, методичні вказівки, завдання та контрольні запитання з дисципліни “ Загальносуднові системи”.
А.А.Андреєв, І.П.Есін, Ю.В.Захаров, А.О.Моря, М.І.Радченко
Розрахунок суднової холодильної установки

2002
Гожий О.П.
Алгоритми інтелектуальних систем.
Запорожець Г.В., Лебединцева Н.М.
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних (випускних) робіт з англійської філології для студентів спеціальності 6.030500, 7.030502 – Мова та література.

2001
Донченко М. В. Конопляник В. Г. Фісун М. Т.
Збірник задач з нарисної геометрії. Методичні вказівки для самопідготовки з нарисної геометрії.
Курілло В. Є.
Політична культура
Колісніченко А.І., Мейжис І.А.
Курсова, дипломна і кваліфікаційна робота.
Самчук В.Л.
Українська та зарубіжна культура.
Донченко М.В., Конопляник В.Г., Фісун М.Т.
Поверхні.
Неперервна професійна освіта: теорія і практика

2000
Ржепецький Л.А.
Педагогічний пошук: кроки до майстерності: Навчально-методичний посібник.

1998
Будак В.
Народна мудрість вчить, як на світі жить. Навчально-методичний посібник з народознавства.
Дімант Г.С.
Світова історія.
Петрушенко С.О., Васильєва Г.Г.
Формування технічних навичок в класі хорового диригування.
Донченко М.В., Конопляник В.Г., Фісун М.Т.
Практикум з дисципліни "Інженерна графіка".

1997
Голубенко Г.А., Гордеев Б.Н., Снигур А.К.
РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ