Методична серія - ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

ББК 65.9(2)26
Б 91
УДК 336.01(075.8)
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. П. Могили
(протокол № 10(32) від 01.07.2005 р.)
Рецензент:
Мініна В.О., к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів і банків-ської справи Південнослов’янського інституту Київськогославістичного університетуБ 91 Бурлан С.А., Конєва Т.А. Планування та аналіз фінан-сової діяльності підприємства: Навчально-методичнийпосібник до виконання курсової роботи. – Миколаїв:Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – Вип. 67. – 40 с.
ББК 65.9(2)26
Навчально-методичний посібник призначений для студентів, якінавчаються за спеціальністю “Фінанси”. Методичні вказівки посібникащодо організації процесу планування та аналізу фінансової діяльності
підприємства необхідні для виконання одноіменної курсової роботи здисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”.У курсовій роботі розглядаються основні питання організації
процесу планування та аналізу фінансової діяльності підприємства.Передбачені етапи курсової роботи дають можливість не тількирозрахувати необхідні бюджети (збуту, витрат, грошових надходжень і
т.д.) підприємства, а й проаналізувати отримані результати, виявитипозитивні, негативні та проблемні аспекти фінансової діяльностіпідприємства, а також визначити шляхи її вдосконалення.
Нічого не знайдено