Монографії


2013
Г. С. Косарєва
ДАВНЬОСВІТ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА: ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ СТАРОВИННИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК
В. І. Андріяш
ДЕРЖАВНА ЕТНОПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Ю. О. Седляр
МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Г. В. Коваль
РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
А. М. Науменко
Концептуальный перевод (на материалах немецкого, русского, украинского и беларусского языков)

2012
А. Н. Коваленко
ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ ОЧЕРКИ КЛИНИЦИСТА
Ю. В. ПАЛАГНЮК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА
ЯНЕНКОВА І. Г.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ РЕСУРСИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА
О.В. ВАЛЕЦЬКА
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

2011
В.О. Ханстантинов
ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ТОЛЕРАНТНОСТІ: ІДЕЇ ТА ПРОБЛЕМИ
ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Кузьменко О. Б.
РЕСУРСООЩАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

2010
Кутковецький В.Я.
МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
Пуриш В.З.
ОСНОВЫ АНДРОАВТОМАТИКИ.Проектирование роботов-андроидов Книга 2
Пельтек Л. В.
Розвиток регіональної промислової політики держави: теорія, методологія, механізми
Шевчук О.В.
СИСТЕМА БЕЗПЕКИ АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ: ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Шуляр В. І.
Стратегії літературної освіти школярів у системі профільного навчання
Котляр Ю.В.
ВИСУНСЬКА І БАШТАНСЬКА РЕСПУБЛІКИ (до 90-ї річниці проголошення)

2009
С.А. КИРИЧЕНКО, Ю.О. ЛАНЦЕДОВА, А.П. ОГОРОДНИК, Ю.Д. ТКАЧ
ОСОБИСТІ І РЕЧОВІ ДЖЕРЕЛА АНТИКРИМІНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук
СОЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ МОДУСУ В ТЕКСТАХ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ
С.А. КИРИЧЕНКО, Ю.О. ЛАНЦЕДОВА, А.П. ОГОРОДНИК, Ю.Д. ТКАЧ
Оcобисті і речові джерела антикримінальної інформації
C.Г. Ковальова
СУДЕБНИК ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КАЗИМИРА ЯГАЙЛОВИЧА 1468 РОКУ
Л.І. ГРИГОР’ЄВА, Ю.А. ТОМІЛІН
ФОРМУВАННЯ РАДІАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛЮДИНУ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ, КОНТРЗАХОДИ.
Олександр Тригуб
РОЗКОЛ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ (1922-39 рр.): МІЖ ДЕРЖАВНИМ ПОЛІТИЧНИМ УПРАВЛІННЯМ ТА РЕФОРМАЦІЄЮ

2008
Гурдуз А.
Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. Монографія.
Ірина Даніленко
Молитва як літературний жанр: генеза та еволюція
А.Н. Коваленко, В.В. Коваленко
СИСТЕМНЫЕ РАДИАЦИОННЫЕ СИНДРОМЫ
А.О. Осипов
Онтологія духовності Книга ІI
Осипов Анатолій Олександрович
Онтологія духовності Книга І
Ю.В. Котляр
ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1917-1931)
С.Г. КОВАЛЬОВА
СУДОУСТРІЙ І СУДОЧИНСТВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

2007
ГРИШКОВА Р.О.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. МОНОГРАФІЯ.
Телеки М.М., Шинкарук В.Д.
СОЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ МОДУСУ В ТЕКСТАХ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ. МОНОГРАФІЯ.
Козлов М.М.
Місце та роль служителів язичницького культу в релігійному та політичному житті східних слов′ян (IX-XI ст.).

2006
М.В. Чернец, Л.П. Клименко, М.И. Пашечко, А. Невчас
ТРИБОМЕХАНИКА, ТРИБОТЕХНИКА, ТРИБОТЕХНОЛОГИИ В трех томах
Том 1 Механика трибоконтактного взаимодействия при скольжении
Кутковецький В.Я.
ПРОГРАМУВАННЯ ПРИБУТКУ В ЗАДАЧАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ. МОНОГРАФІЯ.
Редакційна колегія: Кіссе А.І., Михальченко М.І., Багмет М.О., Ємельянов В.М. та інші.
НІМЕЦЬКІ ПОСЕЛЕНЦІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ.
КИРИЧЕНКО С.А., ЛАНЦЕДОВА Ю.О., ОГОРОДНИК А.П., ТКАЧ Ю.Д.
ОСОБИСТІ І РЕЧОВІ ДЖЕРЕЛА АНТИКРИМІНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ). Монографія. За науковою редакцією професора О.А. Кириченка.
Л.І. Григор'єва, Ю.А. Томілін
Радіоекологічні та радіобіологічні аспекти зрошуваного землеробства Півдня України.

2005
В.Д. Евдокимов, Л.П. Клименко, А.Н. Евдокимова
ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Мещанінов О.П.
Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні. Монографія.

2004
Цимбал Л.М.
Вища школа України в роки Великої Вітчизняної війни: 1943-1945 (До 60-річчя визволення України від німецьких окупантів).
Іванов М.С.
ПОЛІТИЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА. Монографія.
Первов Г.А.
Бросок по-николаевски.

2003
Пронь С.В.
США та Японія в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (50-90-ті роки ХХ століття). Монографія.

2002
Шкварець В. П.
ІЛЛЯ БОРШАК. Життя, діяльність, творчість.

2001
Паламарчук В.О., Федотов М.М., Бойченко О.К.
Комерційні банки та виробничо-фінансова діяльність підприємств.

1999
Томчук М.І., Шевченко В.В.
Психологічні основи військово-патріотичного виховання учнів.
Губанов С.М., Кисельов А.Ф.
Миколаївське медичне училище, короткий історичний нарис (1789-1999 pp.).