Монографії - НІМЕЦЬКІ ПОСЕЛЕНЦІ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ.

ББК 63.3(2 Ук)
Н 67
УДК 323.15(477)(091)
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Вченою радою Миколаївського гуманітарного університету імені Петра Могили.
Німецькі поселенці в Україні: історія та сьогодення: Монографія. – Київ Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Серія “Україна: історія і сучасність”. Вип. 1. – 416 с.
У монографічному дослідженні розкриваються яскраві сторінки появи на українських землях німецьких поселенців. Висвітлюється їх подальша багатоаспектна діяльність на різних історичних етапах.
В кінці книги розглядаються проблеми, які вирішують нинішні представники німецької національності в Україні, по відродженню духовних традицій.
Розраховано на науковців, викладачів, студентів, краєзнавців, членів культурно-національних організацій України, в тому числі на активістів міжнародного товариства німців “Відергебурт” (“Відродження”) та Асоціації німців України.

1. Титул
2. Рекдакційна колегія
3. Звернення до читачів.
4. Німецькі поселення - "Біла пляма" в історії України.
5. Етапи переселення німців в Україну
6. ДРЕВНЕГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕНА НА ВОЛЫНИ ІІ-ІV ВЕКОВ НАШЕЙ ЭРЫ
7. ГОТЫ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ІІІ-ІV ВЕКАХ Н Э
8. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ НЕМЦЕВ В УКРАИНЕ
9. ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАРХІВУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ В ГАЛИЧИНІ В КІНЦІ XVIII – НА ПОЧ ХХ ст
10. ПОЯВА І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ ПОСЕЛЕНЦІВ НА ГАЛИЧИНІ ТА АРХІТЕКТУРНА СПЕЦИФІКА НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ
11. НІМЕЦЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ПРИКАРПАТТЯ
12. КУЛЬТУРНО-БЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНЦЕВ ПРИКАРПАТЬЯ
13. НІМЦІ-ВОЛИНЯНИ
14. ИЗ ИСТОРИИ ВОЛЫНСКО-НЕМЕЦКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
15. НЕМЕЦКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ЧЕРНИГОВЩИНЕ В XVII – НАЧ XX В
16. НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ НА НИКОЛАЕВЩИНЕ
17. НІМЦІ БЕРЕЗАНЩИНИ У ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ СТЕПАХ
18. НІМЕЦЬКі ТОПОНІМИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ
19. НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ НА ОДЕСЧИНЕ
20. НЕМЦЫ И ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ
21. ФАЛЬЦ-ФЕЙНЫ – ОСНОВАТЕЛИ АСКАНИЯ-НОВА
22. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
23. НІМЕЦЬКІ КОЛОНІСТИ ЯК СКЛАДОВА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КУЛЬТУРИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
24. ВНЕСОК НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ У РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XІX СТОЛІТТЯ
25. ПОЛІТИКА ЦАРСЬКОГО УРЯДУ І РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО НІМЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ
26. ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
27. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ А УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКІ КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ
28. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕМЕЦКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ НА НИКОЛАЕВЩИНЕ
29. ШЛЮБИ НІМЦІВ ЛЮТЕРАНСЬКОГО ВІРОСПОВІДАННЯ І ПРАВОСЛАВНИХ ЖИТЕЛІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ
30. ПРАЦЯ ДМИТРА АНТОНОВИЧА НІМЕЦЬКІ ВПЛИВИ НА УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ
31. ЮРІЙ КЛЕН (ОСВАЛЬД БУРГАРТД) – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТ
32. НАЦІОНАЛЬНА НІМЕЦЬКА МЕНШИНА В УКРАЇНІ
33. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НІМЕЦЬКИХ РАЙОНІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В 20-30 рр ХХ СТОЛІТТЯ
34. НІМЕЦЬКОМОВНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ В УКРАЇНІ 20-30-х РОКІВ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ
35. НІМЕЦЬКІ КОЛОНІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
36. ДНЕПРОГЭС В СУДЬБАХ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ ЗАПОРОЖСКОГО И ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ОКРУГОВ
37. НІМЕЦЬКА ГРОМАДА ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД МАСОВИХ РЕПРЕСІЙ 20-40-х рр ХХ СТОЛІТТЯ
38. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ (НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В 1941-1955 ГОДАХ)
39. ЦЕРКВИ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ У ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ
40. ПОЛУТОРАВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ КИРХИ В НИКОЛАЕВЕ
41. НІМЕЦЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В СТЕПОВОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
42. ОСВЕЩЕНИЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ КИРХИ
43. ПОЛТАВСКАЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА
44. ЗМІСТ