Монографії - Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. Монографія.

УДК 82.091“18/19”
Г 95
ББК 83.3
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 20.11.2007 р.).

Рецензенти:
Наливайко Дмитро Сергійович – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
Меншій Аліса Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов і зарубіжної літератури Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського.
Гурдуз А.
Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській “прозі про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – 216 с.
У монографії вперше комплексно розглядається українська та західноєвропейська “проза про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. крізь призму її міфопоетичної парадигми. На матеріалі характерних творів української, англійської, норвезької, а також російської, польської, французької, шведської та німецької літератур визначаються загальні закономірності міфопоетичної парадигми цієї прози, її типологія та національні особливості. Доведено, що європейська “проза про землю” цього часу послідовно зберігає пантеїстичні мотиви й інтенції, найчастіше переплетені з біблійними мотивами. Визначено “сюжетотворчу” функцію біблійного складника в ряді творів, а також міфопоетичну інтенційність корелятів “природа – місто” в аналізованій прозі, особливості в ній міфологеми землі. Акцентовано варіативність реалізації тут міфологеми “золотого віку”.

1. Титул
2. Зміст
3. Передмова
4. Вступ
РОЗДІЛ 1. МІФОЛОГІЗМ ТА МІФОПОЕТИЧНА ПАРАДИГМА ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В АСПЕКТІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТИПОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ “ПРОЗИ ПРО ЗЕМЛЮ” КІНЦЯ ХІХ - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
5. Міфологічний фактор у літературі та способи його проявлення в художньому творі. Питання міфотворчості.
6. Міфопоетика літературного твору та міфопоетична парадигма.
7. Історико-культурні передумови порівняльно-типологічного вивчення української, англійської та норвезької літератур кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.
8. Тема землі в українській та європейській прозі кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.:характер художнього втілення.
Розділ2.МІФОПОЕТИЧНА ПАРАДИГМА В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НОРВЕЗЬКІЙ “ПРОЗІ ПРО ЗЕМЛЮ”: ТИПОЛОГІЯ Й НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ.
9. Біблійні мотиви як “сюжетотворчі” чинники у творах О.Кобилянської “Земля”, Т.Гарді “Тесс із роду д’Ербервіллів” та К.Гамсуна “Соки землі”
10. Елементи міфопоетичного моделювання в системі пантеїстичного світобачення українських та зарубіжних авторів “прози про землю” кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.
11. Міфопоетична інтенційність корелятів “природа – місто” у творах вітчизняних та західноєвропейських письменників.Міфологема землі як наскрізна в цих творах.
12. Варіанти реалізації міфологеми “золотого віку” в українській та західноєвропейській “прозі про землю”.
13. Висновки.
14. Список використаних джерел.
15. Відомості про автора.