Автореферати


2011
БАБКОВА-ПИЛИПЕНКО Наталя Павлівна
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ПОДАЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
КОСМОПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ В ЗАХІДНІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ
СІНКЕВИЧ ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ
КРАКІВСЬКА ІСТОРИЧНА ШКОЛА В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ другої половини ХІХ – початку ХХІ століття
СКРИПНИК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВЧЕНІ-СХОДОЗНАВЦІ В НАУКОВОМУ ТА ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ОДЕСИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
ТЕМЕРІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ
ШЕРСТЮК Людмила Валеріївна
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ВАСИЛЕНКО Сергій Михайлович
ПОВОЄННІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (1944-1953 РР.)
КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
РЕСУРСООЩАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
СТРЕЛЬЧУК ЯНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНО-ДІЛОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Полєтаєв Олексій Олександрович
ПОСЛУГИ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
КАНЕВСЬКИЙ ВІКТОР ІОНОВИЧ.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРАСУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ.

2010
БЕЛІНСЬКА Світлана Михайлівна
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
Бєлова Наталія Михайлівна
ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЛОГІСТИКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В СИСТЕМІ АПК
ГРИГОР’ЄВА Людмила Іванівна
ІНТЕГРАЛЬНЕ РАДІАЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛЮДИНУ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
КРАВЧЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
ЛИТВИНЕНКО ЯНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
СЛАВКО Тетяна Олександрівна
ВЗАЄМОДІЯ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

2009
ВАСИЛЬЄВ Ярослав Васильович
СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ЦІЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

2008
Голоперов В. В.
ІДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА

2007
Клименюк Н. В.
ВИХОВАННЯ ГУМАННОСТІ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Мінц М. О.
РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1861-1917 рр.)
Дерега В. В.
ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Томілін Ю. А.
РАДІОНУКЛІДИ В КОМПОНЕНТАХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: МІГРАЦІЯ, РОЗПОДІЛ, НАКОПИЧЕННЯ І КОНТРЗАХОДИ
Шкуренко К. О.
ПРОБЛЕМИ ПАРТІЙНОЇ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ВИМІРАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ СТАНДАРТІВ

2006
Глибовець М. М.
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ СТВОРЕННЯ І СУПРОВОДУ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО РОЗПОДІЛЕНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

2005
Іванов М. С.
ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЧИННИК ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ
Пронь Т. М.
МІГРАЦІЙНІ ТА ЕТНІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (на матеріалах Миколаївської та Херсонської областей)
Андріяш В. І.
ВНЕСОК М.М. АРКАСА У РОЗВИТОК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ
Богданова Т. Є.
МАСОНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ (1900-1920): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ
Мещанінов О. П.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА
Седляр Ю. О.
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИНАХ
Ципліцька О. О.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

2004
Ніколаєнко Н. О.
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНИЦЬКІ ІДЕЇ В.Н. КАРАЗІНА
Пронь С. В.
США І ЕВОЛЮЦІЯ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ (1950-1990-ті роки)
Григор’єва Л. І.
ОЦІНКА ДИНАМІКИ РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ТА ДОЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСЕЛЕННЯ В РАЙОНАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОЛОВНИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ МИКОЛАЇВСЬКОГО РЕГІОНУ
Фесенко А. М.
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В СРСР У 20-ТІ РОКИ ТА АЛЬТЕРНАТИВА ЛІВОЇ ОПОЗИЦІЇ

2003
Ляпіна Л. А.
РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ І ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУТІВ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МІЖЕТНІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

2002
Левченко Л.О.
Тенденції розвитку масової політичної свідомості в сучасній Україні.
Клименко Л.П.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВУЗЛІВ МАШИН З ПЕРЕМІННОЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЮ.

20
КАНЕВСЬКИЙ ВІКТОР ІОНОВИЧ
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРАСУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ