Автореферати - ПОВОЄННІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (1944-1953 РР.)

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі історії України Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Шитюк Микола Миколайович, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, директор Інституту історії та права

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор, Даниленко Віктор Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України, Інститут історії (України) НАН України, завідувач відділу історії України другої половини ХХ століття
кандидат історичних наук, доцент, Ткаченко Віктор Григорович, Запорізький національний університет, доцент кафедри новітньої історії України.

Захист відбудеться «____» ___________ 2011 р. о _____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 у Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 5, ауд. 326.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Запорізького національного університету за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2.

Автореферат розісланий «____» ___________ 2011 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради: Т. В. Грушева
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
3. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ
4. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ
5. АНОТАЦІЯ
6. АННОТАЦИЯ
7. SUMMARY