Автореферати - КОСМОПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ В ЗАХІДНІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (м. Миколаїв).

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор КОЛІСНІЧЕНКО Анатолій Іванович, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, завідувач кафедри політичних наук.

Офіційні опоненти: доктор політичних наук ШУЛЬГА Марина Андріївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри політології
кандидат політичних наук, доцент ЛЯПІНА Людмила Анатоліївна, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, декан факультету соціології.

Захист відбудеться «___»_________ 2011 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 38.053.01 у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили за адресою: 54003 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чорноморського державного університету імені Петра Могили за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

Автореферат розісланий «___»_________ 2011 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор політичних наук: О. В. Шевчук
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
3. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
4. АНОТАЦІЯ
5. АННОТАЦИЯ
6. ABSTRACT