Автореферати - ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Київському національному торговельно-економічному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник: кандидат філософських наук, професор КУЛАГІН Юрій Ігорович, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри філософських та соціальних наук.

Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор КАРТУНОВ Олексій Васильович, Вищий навчальний заклад «Університет економіки і права «КРОК», завідувач кафедри міжнародної інформації
кандидат політичних наук, доцент ШУБІН Сергій Петрович, Національна академія державного управління
при Президентові України, докторант.

Захист відбудеться «__» _________ 2011 р. о ______ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 38.053.01 у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Чорноморського державного університету імені Петра Могили за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

Автореферат розіслано «__» _______ 2011 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: О. В. Шевчук
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
3. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
4. АНОТАЦІЯ
5. АННОТАЦИЯ
6. ABSTRACT