Автореферати - ПОСЛУГИ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Полєтаєв О. О. Послуги фінансових посередників на ринку цінних паперів. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. - Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОНМолодьспорту України, Донецьк, 2011.

Дисертаційну роботу присвячено розробці науково-методичних основ та практичних рекомендацій щодо оцінки послуг фінансових посередників на ринку цінних паперів та обґрунтуванню напрямів удосконалення діяльності фінансового посередництва.

У дисертації обґрунтовано економічну сутність фінансового посередництва, досліджено зміст фінансових послуг і розроблено їх класифікацію, а також узагальнено науково-методичні підходи до оцінювання послуг фінансових посередників. У роботі виявлено тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні, проведено аналіз діяльності фінансових посередників на ньому, систематизовано нормативно-правове забезпечення функціонування фінансових посередників і з’ясовано складнощі його формування, що дозволило виявити проблеми діяльності фінансових посередників та обґрунтувати основні напрями удосконалення їх функціонування на ринку цінних паперів.

Ключові слова: фінансові посередники, фондовий ринок, фінансове посередництво, ринок цінних паперів, фінансові послуги
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
3. ВИСНОВКИ
4. АНОТАЦІЇ