Автореферати - СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ЦІЛЬОВОГО КОМПОНЕНТА СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського, МОН України.

Науковий консультант: дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Директор

Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор КЛИМЕНКО Віктор Васильович, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, кафедра психології, професор
доктор психологічних наук, доцент МАТЕЮК Олег Анатолійович, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, начальник ад’юнктури
доктор психологічних наук, професор СКРЕБЕЦЬ Василь Олексійович, Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, кафедра екологічної психології та психічного здоров’я, завідувач

Захист відбудеться «__» __________ 2009 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Паньківська, 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

Автореферат розісланий «___» ___________ 2009 р.
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
3. ВИСНОВКИ
4. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ З ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ
5. АНОТАЦІЇ