Автореферати - ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЛОГІСТИКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В СИСТЕМІ АПК

Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили Міністерства освіти і науки України

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор КАЗАРЄЗОВ Анатолій Якович,Чорноморський державний університет імені Петра Могили, завідувач кафедри економічної теорії, м. Миколаїв.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
ГОРЛАЧУК Валерій Васильович, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, завідувач кафедри економіки Херсонської філії, м. Херсон

кандидат технічних наук, доцент БІЛОУСОВА Світлана Валентинівна, Міжнародний університет бізнесу і права, професор кафедри менеджменту, м. Херсон.

Захист відбудеться «24» червня 2010 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.135.01 при Міжнародному університеті
бізнесу і права за адресою: 73039, м. Херсон, вул. 49 Гвардейської дивізії, 37а, зала засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Міжнародного університету бізнесу і права Міністерства освіти і науки України за адресою: 73039, м. Херсон, вул. 49 Гвардейської дивізії, 37а.

Автореферат розісланий «21» травня 2010 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.В. Юрченко
1. Загальна характеристака роботи
2. Структура і зміст роботи
3. Висновки
4. Список опублікованих праць за темою дисертації
5. АНОТАЦІЯ
6. АННОТАЦИЯ
7. ANNOTATION