Автореферати - Тенденції розвитку масової політичної свідомості в сучасній Україні.

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті соціальних наук Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат філософських наук, професор
Дмитрієва Світлана Іванівна,
Одеський національний університет ім.
І. І. Мечникова, директор Інституту
післядипломної освіти

Офіційні опоненти:
Головатий М.Ф. – доктор політичних наук, віце-президент Міжрегіональної Академії управління персоналом.
Щербенко Е.В. – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

Провідна установа: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, відділ історико-політологічних досліджень держави і права України.

Захист відбудеться «_____» _________2002р. о_____год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.181.01. по захисту дисертацій в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень за адресою: 001011
м. Київ, вул. Кутузова, буд. № 8, зал засідань Вченої ради (кім.
202 ).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної Академії Наук України

Автореферат розісланий «____»_________2002 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
Доктор політичних наук Левенец Ю.А.

1. Титул
2. Загальна характеристика роботи
3. Основний зміст дисертації
4. Основні положення дисертації викладені у таких публікаціях автора
5. Анотація