Автореферати - ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНО-ДІЛОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Бутенко Володимир Григорович, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри педагогіки і психології.
Офіційні опоненти:доктор педагогічних наук, професор Вачевський Мирон Васильович, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, професор кафедри менеджменту та адміністрування;
Кандидат педагогічних наук, доцент Балашова Юлія Валеріївна, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, професор кафедри соціально-економічних дисциплін.
Захист відбудеться 19 січня 2012 року о 1230 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, зал засідань. Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1.

Автореферат розіслано 17 грудня 2011 року.
Т.в.о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Т. В. Окольнича

Автореферат
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
3. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
4. АНОТАЦІЯ