Автореферати - ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Чорноморському державному університеті імені Петра МогилиМіністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор ГРИШКОВА Раїса Олександрівна, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, завідувач кафедри англійської мови.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор СКИДАН Сергій Олександрович, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
завідувач кафедри української та іноземних мов
кандидат педагогічних наук, доцент АРДЕЛЯН Олена Вікторівна, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, доцент кафедри перекладу та загального мовознавства.

Захист відбудеться «16» лютого 2011 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті за адресою: 50086, м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54, ауд. 230.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Криворізького державного педагогічного університету за адресою: 50086, м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54.

Автореферат розісланий «14» січня 2011 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради: Г. Б. Штельмах
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
3. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ
4. АНОТАЦІЇ