Автореферати - ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ВУЗЛІВ МАШИН З ПЕРЕМІННОЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЮ.

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українському державному морському технічному університеті ім. адмірала Макарова Міністерства освіти та науки України, м. Миколаїв

Науковий консультант:
доктор технічних наук, професор
Запорожець Володимир Васильович,
Національний авіаційний університет,
завідувач кафедри ТЕСЗМА (м. Київ)
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Шевеля Валерій Васильович,
Технологічний університет Поділля, професор кафедри фізики (м. Хмельницький)

доктор технічних наук, професор Марковський Євген Адамович,
Національна Академія наук України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів, провідний науковий співробітник (м. Київ)
доктор технічних наук, професор Мнацаканов Рудольф Георгійович, Національний авіаційний університет, професор кафедри машинознавства (м. Київ)

Провідна установа:
Запорізький державний технічний університет Міністерства освіти та науки України, кафедра технології металів, м. Запоріжжя

Захист відбудеться “___” ____________ 2002 р. о ____ годині ___ хв. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 70.052.02 при Технологічному університеті Поділля за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 3-й навчальний корпус, зал засідань

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) за адресою: вул. Кам’янецька, 110/2

Автореферат розісланий “___” ____________ 2002 р.

Вчений секретар
спеціалізованої Вченої ради
доктор технічних наук Калда Г.С.

1. Титул
2. Загальна характеристика роботи
3. Основний зміст роботи
4. Основні висновки
5. Список опублікованих праць за темою дисертаційної роботи
6. Анотація