Автореферати - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАРАСУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ. – 2011.

Дисертаційне дослідження присвячене особливостям парасуїцидальної поведінки і особистості арасуїцидента.

Уточнено зміст і обсяг понять «суїцид», «суїцидальна спроба», «парасуїцид». Встановлено психологічні особливості поведінки парасуїцидента, які проявляються у нейротизмі, дезорганізації раціональної діяльності, переживанні безнадійності. Виявлені чотири групи мотивів суїцидальних дій: гіпертрофоване відчуття провини, неможливість дати відсіч в ситуації конфлікту, нестерпність ситуації і надцінність однієї мети або діяльності. Встановлено, що суїцидентам притаманні низька продуктивність цілей, перевага близьких цілей в порівнянні з дальніми, перспективними цілями та відсутність цілей, пов’язаних з процесом самоактуалізації. Показано, що у парасуїцидальних особистостей немає прагнення до саморозвитку, оскільки це не виступає для них як сенс, і вони живуть поверхневою емоційною ситуацією.

Дисертаційне дослідження підтвердило припущення про істотну роль цільової спрямованості та процесів саморозвитку, необхідність їх урахування при організації превенції і корекції поведінки у роботі з парасуїцидальною особистістю.

Ключові слова: суїцид, парасуїцид, суїцидальна ситуація, безнадійність,цільова спрямованість, саморозвиток.
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА