Автореферати - АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі фінансів, обліку та аудиту в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили Міністерства освіти і науки України (м. Миколаїв).

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент, Норд Ганна Леонідівна, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, директор інституту післядипломної освіти

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Цаль-ЦалкоЮзеф Сигізмундович, Житомирський національний агроекологічний університет проректор з навчальної роботи
кандидат економічних наук, професор Труш Володимир Євдокимович, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри обліку та аудиту

Захист відбудеться «28» квітня 2010 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті за адресою: 10005, м.Житомир, вул. Черняховського, 103, ауд. 233.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Житомирського державного технологічного університету за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черня-ховського, 103.

Автореферат розіслано «___» ___________ 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: О.В. Олійник
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
3. ВИСНОВКИ
4. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
5. АНОТАЦІЯ
6. АННОТАЦИЯ
7. ANNOTATION