Автореферати - ВЧЕНІ-СХОДОЗНАВЦІ В НАУКОВОМУ ТА ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ОДЕСИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор КОТЛЯР Юрій Вадимович, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, завідувач кафедри історії.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук АЙБАБІН Олександр Ілліч, Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, директор
кандидат історичних наук, доцент ЧЕРНИХ Ірина Дмитрівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, доцент кафедри нової та новітньої історії.

Захист відбудеться «___» ___________ 2011 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 38.053.02 у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чорноморського державного університету імені Петра Могили за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

Автореферат розіслано «___» ___________ 2011 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат історичних наук, доцент: Т. Є. Богданова
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
3. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
4. АНОТАЦІЯ
5. АННОТАЦИЯ
6. ABSTRACT