Автореферати - КРАКІВСЬКА ІСТОРИЧНА ШКОЛА В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ другої половини ХІХ – початку ХХІ століття

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (м. Миколаїв).

Науковий консультант: доктор історичних наук, професор Срогош Тадеуш, Академія імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща), завідувач кафедри методології історії та історіографії

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Журба Олег Іванович, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та архівознавства
доктор історичних наук, професор Зашкільняк Леонід Опанасович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
доктор історичних наук, професор Масненко Віталій Васильович, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри історії та етнології України

Захист відбудеться “___”_________ 2011 р. o “___” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів, ауд. 30

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72.

Автореферат розіслано “____”_________ 2011 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради: І. О. Кривий
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
3. АНОТАЦІЯ
4. АННОТАЦИЯ
5. SUMMARY