Автореферати - ІНТЕГРАЛЬНЕ РАДІАЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛЮДИНУ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, Міністерство освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор ТОМІЛІНЮрій Андрійович, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, керівник науково-методичного центру екобезпеки.

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор КУТЛАХМЕДОВЮрій Олексійович, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, завідувач лабораторії радіоекологічної надійності біосистем відділу біофізики та радіобіології
доктор біологічних наук ДРУЖИНА Микола Олександрович, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України, провідний науковий співробітник
доктор біологічних наук, професор КУЗЬМЕНКО Михайло Ілліч, Інститут гідробіології НАН України, провідний науковий співробітник відділу радіоекології.

Захист відбудеться 21 червня 2010 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, проспект академіка Глушкова, 2, корпус 12, біологічний факультет, ауд. 434.

Поштова адреса: 01601, Київ, вул. Володимирська, 64, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, спеціалізована вчена рада Д 26.001.24.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий «___» ___________ 2010 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: Т.Р. Андрійчук
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
4. ВИСНОВКИ
5. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
6. СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
7. АНОТАЦІЯ
8. АННОТАЦИЯ
9. SUMMARY