Автореферати - ВЗАЄМОДІЯ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор КОЛІСНІЧЕНКО Анатолій Іванович, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, завідувач кафедри політичних наук.

Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор НАУМКІНА Світлана Михайлівна, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, завідувач кафедри політичних наук
кандидат політичних наук, доцент ЄВТУШЕНКО Олександр Никифорович, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, доцент кафедри державної служби.

Захист відбудеться «__» __________ 2010 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 38.053.01 у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чорноморського державного університету імені Петра Могили за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

Автореферат розіслано «___» ___________ 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: М.С. Іванов
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
3. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ
4. АНОТАЦІЯ
5. АННОТАЦИЯ
6. ABSTRACT