Монографії - ПРОГРАМУВАННЯ ПРИБУТКУ В ЗАДАЧАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ. МОНОГРАФІЯ.

ББК 22.183
К 95
УДК 519.8
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили
(протокол № 7(39) від 14.04.2006 р.).
Рецензенти:
Блінцов В.С., доктор технічних наук, професор, директор Інституту автоматики й електротехніки Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова.
Павлов Г.В., доктор технічних наук, професор, зав. кафедрою комп’ютеризованих систем управління Інституту автоматики й електротехніки Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова.
Кутковецький В.Я. Програмування прибутку в задачах дослідження операцій: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - 204 с.
Програмування прибутку, на відміну від класичних методів, має за мету максимальне збагачення у часі тому воно повинно стати основним напрямком і стрижнем курсу “Дослідження операцій”. В основу програмування прибутку закладено порівняння двох рівноправних математичних моделей: моделі максимізації прибутку з визначенням часу та моделі інтенсифікації прибутку у часі. Ці дві моделі можуть привести до двох прямо протилежних висновків щодо напрямку підприємницької діяльності. Наступне співставлення їх можливостей визначає, яку з цих моделей використати у виробництві послуг.
Розроблені методи розв’язання задач лінійного, цілочисельного і Булева програмування, методи розв’язання транспортних задач надають нові можливості оптимізації виробничих процесів і можуть бути використані при створенні систем підтримки прийняття рішень. Вони будуть корисними для менеджерів, бізнесменів, управлінського персоналу, аспірантів та науковців. Наведені навчальні приклади та індивідуальні завдання дозволять студентам вузів технічних та гуманітарних напрямків очних та заочних форм навчання використовувати їх для вивчення курсу, виконання практичних завдань, курсового та дипломного проектів.

1.
1. Загальні відомості
2. Урахування часу та складання
3. Програмування прибутку виробничого циклу
4. Лінійне програмування прибутку
5. Нелінійне програмування прибутку
6. Метод визначення прибутку в транспортній задачі з постійними тарифами
7. Метод змінних та нелінійних тарифів перевезення в транспортній задачі
8. Метод визначення оптимальної швидкості переміщення транспорту
9. Метод оптимізації перевезення кількох різних товарів з нечітким визначенням вантажів
10. Узагальнений діалоговий метод моделювання задач на базі універсальної мережі транспортної задач
11. Метод урахування шляхів між користувачами в транспортній задачі
12. Метод урахування шляхів між користувачами з поверненням транспорту в початковий пункт у транспортній задачі
13. Програмування прибутку в задачі комівояжера
14. Методи мережевого управління та планування
15. Метод окремого розрахунку вартості оптимальної заміни обладнання
16. Найм та звільнення
17. Комбінаторно-граничний метод програмування прибутку в задачі рюкзака
18. Комбінаторно-граничний метод питомих прибутків у задачі розподілу обмежених ресурсів
19. Комбінаторно-граничний метод цілочисельного лінійного програмування
20. Комбінаторно-граничний метод розв'язання булевих задач
21. Система масового обслуговування
22. Графоаналітичний метод розв_язання багатокритеріальної задачі лінійного програмування
23. Загальні відомості
24. Зміст
25. ЛІТЕРАТУРА