Монографії - Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні. Монографія.

ББК 74.58
М 56
УДК 378.1 (477)
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (Протокол № 5 від 28.04.2005 р.).

Рецензенти:
Пєхота О.М., д-р педагогічних наук, професор, декан факультету післядипломної освіти, завідувач кафедри педагогічних технологій та педагогічної майстерності Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського
Глузман О.В., д-р педагогічних наук, професор, Міністр освіти і науки Автономної Республіки Крим
Барбіна Є.С., д-р педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету.

М 56 Мещанінов О.П.
Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 460 с.

У монографії розглянуто теоретико-методологічні аспекти формування організаційно-педагогічних моделей сучасної університетської освіти в Україні для забезпечення сталого розвитку в умовах глобалізації і регіоналізації. Розкрито сутність моделювання для дослідження та проектування розвитку університетської системи освіти.
Наведено аналіз негативних і позитивних явищ, що спостерігаються у процесі розвитку ринку освітніх та наукових послуг. Сформульовано основні принципи, умови, вимоги до освітнього середовища, накреслено кроки плану дій по забезпеченню сталого розвитку університетської системи освіти. Особлива увага приділена її організаційно-педагогічним аспектам, творчому використанню концепції сталого розвитку в навчанні і вихованні у системі професійної освіти.
Книга призначена для аспірантів, викладачів, теоретиків та практиків організації університетської освіти. Може слугувати підгрунтям у їх діяльності по підтримці процесу розвитку університетської освіти в Україні.

ISBN 966-336-021-6 © Мещанінов О.П., 2005
© МДГУ ім. Петра Могили, 2005
© Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2005

1. Зміст.
2. ВСТУП.
Розділ1.
3. Розвиток університетської освіти к соціально-економічна і педагогічна проблема
Розділ2.
4. Теоретико-методологічні засади дослідження розвитку університетської освіти.
Розділ3.
5. Світові та вітчизняні моделі університетської освіти.
Розділ4.
6. Концептуальні підходи д створення моделі сталого розвитку університетської освіти.
Розділ5.
7. Організаційно-методичні умови сталого розвитку університетської освіти
Розділ6.
8. Організація,проведення та результати дослідно-експериментальної роботи.
9. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
11. Додаток А