Монографії - ВИСУНСЬКА І БАШТАНСЬКА РЕСПУБЛІКИ (до 90-ї річниці проголошення)

УДК 94 (477.73) 908 (477.73)
ББК 63.3 (4 УКР. – 4 МИК)
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 7 від 03.07.2009р.).
Рецензенти:
Тригуб П.М., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧДУ імені Петра Могили
Макарчук С.С., кандидат історичних наук, професор кафедри суспільних наук Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв.


Котляр Ю.В.
К 73 Висунська і Баштанська республіки (до 90-ї річниці проголошення): Монографія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Історична бібліотека ЧДУ. – Кн. 3. –92 с.

ISBN 978-966-336-186-4
У монографії на основі архівних документів та спогадів учасників повстанського руху досліджуються формування державного типу на Миколаївщині – Висунська і Баштанська республіки. Виділено духовно-ментальні основи республіканського устрою, проаналізовано роль селянської вольниці в боротьбі з денікінщиною та радянською тоталітарною системою, показано як висвітлені «селянські республіки» в художній літературі та мистецтві.
Для викладачів, науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

© Котляр Ю.В., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010

УДК 94 (477.73) 908 (477.73)
ББК 63.3 (4 УКР. – 4 МИК)

ЗМІСТ
1. Зміст
ПЕРЕДМОВА
2. Передмова
Розділ 1.
3. Духовно-ментальні основи сільської республіканської демократії
Розділ 2.
4. Економіко-політичні причини повстанства
Розділ 3.
5. Формування державного типу в боротьбі з денікінщиною
РОЗДІЛ 4.
6. Селянська вольниця проти тоталітарної системи
РОЗДІЛ 5.
7. Висунська і Баштанська республіки в художній літературі та мистецтві .
ВИСНОВКИ
8. Висновки
ПОСИЛАННЯ
9. Бібліографічні посилання