Монографії - СУДОУСТРІЙ І СУДОЧИНСТВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО

К 56
УДК 342(477)(091)
ББК 63.3 (Укр.)

Рекомендовано до друку кафедрою історії та теорії держави та права МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 07/08-7 від 27.03.2008 р.).
Рекомендовано до друку вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 7(60) від 27.03.2008 р.).

Рецензенти:
Кириченко О.А., д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра МогилиМузиченко П.П., к.ю.н., професор, професор кафедри історії держави і права Одеської національної юридичної академії.

Ковальова С.Г.
Судоустрій і судочинство на Українських землях Великого князівства Литовського: Монографія.-Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. –200 с.

ISBN 978-966-336-113-0

У монографії розглядаються питання генези,еволюції і функціонування судів, а також специфіка судового процесу на українських землях Великого князівства Литовського. Показана роль судових установ у формуванні правосвідомості та правової культури українців у другій половині XIV –першій половині XVI ст.

УДК 342(477)(091)
ББК 63.3 (Укр.)

© С.Г. Ковальова, 2008
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008
1. ЗМІСТ
2. ВСТУП
РОЗДІЛ І. ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛА
3. 1.1. До історії вивчення судоустрою і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського
4. 1.2. Огляд джерел
РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ СУДІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
5. 2.1. Загальний огляд історії судоустрою українських земель Великого князівства Литовського і класифікація видів судів
6. 2.2. Система державних судів до судової реформи 1564-1566 рр
7. 2.3. Система державних судів у пореформений період і формування судової влади на українських землях
РОЗДІЛ ІІІ. НЕДЕРЖАВНІ СУДИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО: МІСЦЕ І РОЛЬ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ
8. 3.1. Копні суди як споконвічний інститут руського- українського звичаєвого права
9. 3.2. Церковні суди
10. 3.3. Третейські і мирові (полюбовні) суди
11. 3.4. Суд в українських містах з магдебурзьким правом
12. 3.5. Суди для іновірців
РОЗДІЛ IV. СУДОВИЙ ПРОЦЕС НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО
13. 4.1. Учасники судового процесу
14. 4.2. Етапи судового процесу
15. 4.3. Система судових доказів
16. 4.4. Винесення судового рішення і забезпечення його виконання
17. ВИСНОВКИ
18. ЛІТЕРАТУРА