Монографії - ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ РЕСУРСИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА

Затверджено до друку Постановою Вченої ради ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» від 31 січня 2012 р. № 2

Рецензенти:

Осецький В. Л. – доктор економічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)
Дейнеко Л. В. – доктор економічних наук, професор (ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, м. Київ)
Жаворонкова Г. В. – доктор економічних наук, професор (Національний авіаційний університет, м. Київ).


Яненкова І. Г.
Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика : монографія / Ірина Георгіївна Яненкова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 380 с. : табл., рис.

У монографії викладено результати дослідження ресурсного забезпечення інноваційного розвитку економіки України в частині застосування організаційно-управлінських ресурсів. Розроблено методологічне підґрунтя щодо визначення та обґрунтування місця і ролі організаційного ресурсу інноваційного розвитку економіки, яке включає основні наукові положення, категорійний апарат, принципи формування та реалізації, методики та алгоритми оцінки, організаційно-структурні схеми та концептуальні моделі. Удосконалено методичні підходи до оцінки синергетичного ефекту внаслідок дії організаційного ресурсу через розробку алгоритму визначення впливу складових організаційного ресурсу на самоорганізацію системи управління. Розроблено комплекс науково-обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення механізмів реалізації державної економічної політики в напрямку становлення інноваційної економіки з урахуванням організаційного ресурсу.
Для широкого загалу наукових працівників, державних службовців, представників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, студентів, аспірантів, викладачів та фахівців підприємств.

Зміст
1. Зміст
ВСТУП
2. ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
3. Організаційні інновації в економічній системі: сутність та передумови впровадження
4. Економічна сутність поняття «організаційний ресурс» та його місце в інноватиці
5. Інституційний зміст організаційного ресурсу
6. Організаційна культура та сприйнятливість інновацій
7. Методичні підходи до оцінки ефективності застосування організаційного ресурсу
8. Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РЕСУРСУ НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
9. Організаційні функції державних органів влади в інноваційній сфері
10. Організаційний ресурс корпорацій як фактор інноваційного розвитку
11. Організаційна структура управління регіональним інноваційним розвитком
12. Розвиток організаційних форм інноваційних підприємств
13. Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3. ЗАЛУЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РЕСУРСУ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ
14. Особливості організаційної складової інноваційного механізму
15. Державна інноваційна політика в системі координації соціально-економічних процесів
16. Активізація організаційного ресурсу вітчизняних корпоративних структур
17. Напрями застосування організаційного ресурсу інноваційного підприємництва
18. Інструменти антикризового менеджменту
19. Висновки до третього розділу
РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
20. Задіяння організаційного ресурсу для формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку національної економіки
21. Організація ефективної взаємодії суб’єктів управління інноваційним розвитком
22. Формування організаційних компетенцій у сфері інноваційної діяльності
23. Організаційні аспекти розбудови інноваційних кластерів
24. Оцінка синергетичного ефекту від застосування організаційного ресурсу різних рівнів управління
25. Висновки до четвертого розділу
ПІСЛЯМОВА
26. ПІСЛЯМОВА
ДОДАТКИ
27. ДОДАТКИ