Монографії - Радіоекологічні та радіобіологічні аспекти зрошуваного землеробства Півдня України.

ББК 41.4
Г 83
УДК [504.064:631.438](477.7)
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного
університету ім. Петра Могили (протокол №3(45) від 09.11.2006 р.)

Рецензенти:
Кутлахмедов Ю.О., д.б.н., професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Рожков І.М., д.б.н., професор (Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського)
Кищак І.Т., к.т.н. (Миколаївське обласне управління сільського господарства)

Г 83
Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Радіоекологічні та радіобіологічні аспекти зрошуваного землеробства
півдня України: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. - 260 с.

ББК 41.4
У монографії викладено теоретичні, практичні й організаційні аспекти радіоекології зрошуваного
землеробства на півдні України. Узагальнюються багаторічні дослідження авторів з питань
радіаційно-гігієнічної оцінки екосистеми зрошуваного масиву, радіоекологічного моніторингу
зрошуваних земель, методики постановки експерименту з визначення коефіцієнтів переходу радіонуклідів
зі зрошувальної води у сільгоспрослини, розглядаються радіобіологічні аспекти оцінки дозового
навантаження на населення при споживанні продукції зрошуваного землеробства в реальних та прогнозних
ситуаціях. Проаналізована вітчизняна та зарубіжна спеціальна література з питань, що викладаються.
Призначена монографія для науковців у галузі радіоекології, радіобіології, для спеціалістів у галузі
екологічної безпеки, для викладачів і студентів екологічних, біологічних факультетів вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації.

ISBN 996-336-059-3
© Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А., 2006
© МДГУ ім. Петра Могили, 2006

1. Змiст
2. Передмова
3. Вступ
Розділ 1. Джерела та шляхи надходження радіонуклідів у сільськогосподарські культури
4. 1.1. Арeальний шлях надходження
5. 1.2. Надходження з ґрунту
6. 1.3. Надходження зі зрошувальної води
7. 1.4. Моделювання надходження радіонуклідів до сільськогосподарських культур
8. 1.5. Відомі контрзаходи щодо зменшення надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини
9. Висновки
Розділ 2. Умови зрошення на півдні України
10. 2.1. Гідрогеолого-меліоративні умови масивів зрошення
11. 2.2. Водні ресурси та їх використання для меліорації земель
12. 2.3. Чинники радіаційного забруднення водних об’єктів зрошуваних масивів півдня України
13. 2.4. Поведінка у довкіллі біологічно значимих для регіону радіонуклідів
14. Висновки
Розділ 3. Хронічне опромінення людини в малих дозах та його оцінка
15. 3.1. Найпоширеніші біологічні ефекти від малих рівнів іонізуючого випромінювання
16. 3.2. Токсикологія 90Sr, 137Cs, 3H
17. 3.3. Залежність “доза – ефект” для малих рівнів іонізуючого випромінювання
18. 3.4. Проблеми оцінювання розміру опромінення населення
19. Висновки
Розділ 4. Встановлення коефіцієнтів переходу станційних радіонуклідів зі зрошувальної води в сільськогосподарські культури (в умовах натурного експерименту)
20. 4.1. Програми та умови експерименту
21. 4.2. Організація зрошування дослідних ділянок
22. 4.3. Агрономічне забезпечення експериментальних робіт
23. 4.4. Режим зрошення, визначення норм поливу
24. 4.5. Визначення коефіцієнтів переходу радіонуклідів зі зрошувальних вод у сільгоспрослини (за результатами експерименту)
25. 4.6. Нормування радіоактивного забруднення зрошувальної води
26. Висновки
Розділ 5. Формування радіаційної ситуації на території зрошуваних масивів
27. 5.1. На території Інгулецького масиву зрошення
28. 5.2. На території Південно-Бузького масиву зрошення
29. 5.3. На території Білоусівського масиву зрошення
30. 5.4. На території Каховського та Краснознаменського
31. Висновки
Розділ 6. Радіоекологічні особливості біоценозів зрошуваних масивів південного регіону України
32. 6.1. Особливості поведінки радіонуклідів у водному середовищі
33. 6.2. Особливості поведінки радіонуклідів у ґрунті
34. 6.3. Особливості поведінки радіонуклідів у сільськогосподарських культурах
35. Висновки
Розділ 7. Доза опромінення населення в умовах зрошення та чинники її формування
36. 7.1. Розмір еквівалентної дози в умовах зрошення
37. 7.2. Прогнозування дозового навантаження на населення в умовах зрошення
38. 7.3. Чинники змін дозового навантаження при зрошенні
39. 7.4. Контрольні рівні радіонуклідів у зрошувальній воді
40. Висновки
Розділ 8. Методика комплексної радіоекологічної оцінки зрошуваного масиву
41. Розділ 8. Методика комплексної радіоекологічної оцінки зрошуваного масиву
42. Висновки
Додатки
43. Додатки
44. Понятійний словник
Література
45. Література