Монографії - ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. МОНОГРАФІЯ.

ББК 81
Г 85
УДК 81’243
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту вищої освіти АПН України (протокол № 11(7) від 25 грудня 2006 р.).
Рецензенти:
Глузман О.В. – д.пед.н., професор, Кримський державний гуманітарний університет, м. Ялта
Стариков І.М. – д.пед.н., професор, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського, м. Миколаїв
Майстренко М.І. – д.філол.н., професор, Відкритий міжнародний університет розвитку людини, м. Київ
Гришкова Р.О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. - 424 с.
Монографію присвячено актуальній проблемі формування ін- шовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки у вищому навчальному закладі. Визначено педагогічні засади формування іншомовної соціокультурної компетенції, створено систему реалізації сформованих автором засад у навчально-виховному процесі, розроблено компаративну технологію формування соціокультурної компетенції з іноземної мови у взаємозв’язку з фаховою підготовкою студентів-нефілологів.
Робота представляє інтерес для викладачів англійської мови вищої школи, магістрантів та аспірантів, які займаються дослідженням сучасних технологій навчання іноземних мов. Робота корисна також для керівників навчальних закладів, які опікуються дотриманням європейських стандартів в освіті.

ЗМІСТ
1. Зміст
ВСТУП
2. ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
3. 1.1. Теоретико-методологічні засади формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей
4. 1.2 Педагогічні та лінгвістичні аспекти соціокультурної компетенції з іноземної мови
5. 1.3. Соціально-психологічні засади формування соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки
РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА
6. 2.1. Принципи формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей
7. 2.2. Зміст, структура, функції іншомовної соціокультурної компетенції з позицій фахової підготовки студентів
8. 2.3. Модель формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки
РОЗДІЛ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
9. 3.1. Культурологічний підхід до навчання іноземної мови
10. 3.2. Інноваційне навчання професійного іншомовного спілкування
11. 3.3. Технологізація процесу формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей
12. 3.4. Міжпредметна координація у навчанні
13. 3.5. Самоосвіта та саморозвиток студента як суб’єкта навчально-виховної діяльності
РОЗДІЛ 4 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
14. 4.1. Соціокультурні аспекти фахової підготовки студентів нефілологічних спеціальностей
15. 4.2. Організаційно-педагогічні засади формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів у процесі фахової підготовки
16. 4.3. Специфіка формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів
РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСАД
17. 5.1. Програма та зміст експерименту
18. 5.2. Методика визначення рівня сформованості іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
19. Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
20. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
21. ДОДАТКИ