Монографії - МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

УДК 517.93
ББК 22.18
К 95

Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол№ 2 від 08.10.09 р.).

Рецензенти:
Блінцов В.С., д.т.н., професор, директор Інституту автоматики й електротехніки Національного університету кораблебудуванняКошкін К.В., д.т.н., професор, директор Інституту комп’ютерних та інженерно-технічних наук Національного університету кораблебудуванняСтавинський А.А., д.т.н., професор, зав. кафедрою «Суднові електроенергетичні системи» Інституту автоматики й електротехніки Національного університету кораблебудування Хлопенко М.Я., д.т.н.,професор, зав. кафедрою автоматики Інституту автоматики й електротехнікиНаціонального університету кораблебудування.

Кутковецький В.Я.
Методи розв’язання задач дослідження операцій: Монографія.
– Миколаїв: Вид-во ЧДУімені ПетраМогили, 2010. – 164 с.

ISBN 978-966-336-174-1

У монографії розширено розглянуті питання місця задач дослідження операцій (поряд з іншими методами та теоріями)у системному аналізі з точки зору підкреслення обов’язковості їх застосування у вигляді пакета прикладних програм у сучасних автоматизованих системах управління(АСУ,АСУП,САПР, СППР). У монографію включені також основні положення теорії однозначних нечітких систем за узгодженням з її автором Турти М.В.,Національний університет кораблебудування ім. Макарова м. Миколаєва. Це дозволило висвітити сучасні методи нечіткого математичного програмування задач прийняття рішень при значному спрощенні розрахунків у порівнянні з класичними нечіткими системами, основі яких лежить теорія, розроблена каліфорнійським професором Л. Заде.Основний напрям матеріалу – спрощення розрахунків та їх більше пристосування до виконання на ЕОМ. Ілюстрація розрахунків на конкретних прикладах дає змогу використовувати монографію для самостійного вивчення розглянутих питань. До введених матеріалів належать деякі нові та методично роблені розробки автора. Наведений скорочений розгляд надсистеми з точки зору впливу політичних, економічних, фінансових та ринкових процесів на прийняття рішень щодо виробництва товарів на підприємствірозглянуті основні принципи програмування прибутку, яке має на метімаксимальне збагачення підприємця в часі удосконалені розрахунки задач: оптимізації лінійних та нелінійних багатокритеріальних задач математичного програмування, упорядкування нумерації вершин мережівизначення максимального потоку та найкоротшого шляху в мережі ітераційні методи оптимізації лінійних та нелінійних задач математичного програмування дискретні ітераційні методи оптимізації лінійних та нелінійних задач математичного рограмування.Монографія може бути використана при створенні систем підтримки прийняття рішень і буде корисною для менеджерів, бізнесменів, управлінського персоналупроектантів й обслуговуючого персоналу АСУП і САПР науковців,аспірантів та студентів.


УДК 517.93
ББК 22.18

© Кутковецький В.Я., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010
1. ЗМІСТ
2. Передмова
3. 1. Система та системний аналіз 1.1. Загальні відомості про системи та системний аналіз
4. 1.2. Вплив держави на виробничі процеси
5. 1.3. Деякі визначення стосовно системи та системного аналізу
6. 2. Функції системи
7. 3. Дослідження операцій у системному аналізі господарчої діяльності
8. 4. Стратегічні, тактичні та локальні цілі в автоматизованих системах
9. 5. Плани систем та підсистем
10. 6. Задачі дослідження операцій
11. 7. Пакети прикладних програм
12. 8. Загальні питання теорії прийняття рішень
13. 9. Урахування часу та визначення мети при програмуванні прибутку 9.1. Програмування прибутку – головний напрям дослідження операцій
14. 9.2. Приклади впливу прибутку та часу на прийняття рішення
15. 9.3. Виробничий цикл
16. 9.4. Функції мети
17. 9.5. Розв’язок задач дробно-лінійного програмування
18. 9.6. Паралельний та послідовний випуск різних товарів
19. 10. Номограми для графо-аналітичного розв’язку багатокритеріальних задач
20. 11. Задача про призначення
21. 12. Упорядкування нумерації вершин орієнтованої мережі
22. 13. Логічний метод упорядкування нумерації вершин орієнтованої мережі
23. 14. Визначення максимального потоку в упорядкованій орієнтованій мережі
24. 15. Визначення найкоротшого шляху в мережі
25. 16. Однозначні нечіткі системи
26. 17. Ітераційні методи оптимізації моделей математичного програмування та однозначних нечітких систем
27. 18. Дискретні методи оптимізації задач математичного програмування
28. 19. Комбінаторно-граничний метод розв’язання задачі рюкзака з обмеженням у вазі та об’ємі
29. 20. Комбінаторно-граничний метод розподілу обмежених ресурсів
30. 21. Задача комівояжера
31. 22. Міжгалузева балансова модель
32. 23. Діалоговий метод оптимізації випуску товарів з урахуванням ринкових умов
33. 24. Системний аналіз надсистеми – світового суспільства
34. Література