Монографії - РЕСУРСООЩАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (протокол № 10 від 14.04.2011 р.).

Рецензенти:
Сохнич А. Я. – доктор економічних наук, професор
Грабак Н. Х. – доктор сільськогосподарських наук, професор
Садченко О. В. – доктор економічних наук, професор.
Кузьменко О. Б.
Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів: теорія, методологія, практика : монографія / О. Б. Кузьменко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 292 с.
ISBN 978-966-336-209-0
У монографії висвітлено наукові основи ресурсоощадної діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах органічного землеробства з використанням мікробіологічних препаратів серії ЕМ (ефективних мікроорганізмів). Розглянуто питання збереження якісного стану ґрунтового покриву сільськогосподарських під-приємств Причорноморського регіону в умовах ринкових відносин. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових положень з раціонального використання земельних ресурсів, оцінки збитків від їх деградації, методичного забезпечення грошової оцінки земель, страхування на випадок погіршення якісного стану земельних ділянок. Окреслено проблеми неекві-валентного ціноутворення в аграрному секторі економіки та шляхи їх вирішення в світлі ресурсного забезпечення аграрних підприємств.

УДК 332.2631.4
ББК 65.9(4Ук)321
© Кузьменко О. Б., 2011
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2011

ЗМІСТ
1. Зміст
ВСТУП
2. Вступ
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕСУРСООЩАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
3. Наукові засади ресурсоощадних технологій відтворення якісного стану земель сільськогосподарського призначення
4. Теоретичні основи визначення деструктивних явищ у ресурсокористуванні аграрних підприємств
5. Методологічні засади використання деградованих і малопродуктивних земель аграрних підприємств
6. Висновки до розділу 1
7. Список використаних джерел до розділу 1
Розділ 2. СТАН ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
8. Ретроспективний аналіз розвитку сільськогосподарського ресурсокористування
9. Нормативно-правове забезпечення використання земель сільськогосподарськими підприємствами
10. Оренда землі у контексті збереження якісного стану ресурсної бази сільськогосподарських підприємств
11. Оцінка збитків від деградації земель сільськогосподарських підприємств
12. Висновки до розділу 2
13. Список використаних джерел до розділу 2
Розділ 3. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
14. Аналіз фінансового забезпечення раціонального використання ресурсів аграрних підприємств
15. Іпотечне кредитування сільськогосподарських підприємств
16. Фінансове забезпечення розширеного відтворення потенціалу сільськогосподарських угідь
17. Страхування земель сільськогосподарських підприємств
18. Висновки до розділу 3
19. Список використаних джерел до розділу 3
Розділ 4. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ НЕЕКВІВАЛЕНТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
20. Вплив диспаритету цін на ресурсне забезпечення аграрних підприємств
21. Оцінка факторів диспаритету цін міжгалузевих відносин
22. Світова та вітчизняна практика регулювання паритету цін
23. Висновки до розділу 4
24. Список використаних джерел до розділу 4
Розділ 5. РЕСУРСООЩАДНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
25. Наукова методологія розвитку органічного землеробства у аграрних підприємствах України
26. Обґрунтування еколого-економічної ефективності використання нетоварної продукції зернових культур аграрними підприємствами
27. Моделювання впровадження інноваційних технологій підвищення ефективності використання нетоварної продукції рослинництва
28. Висновки до розділу 5
29. Список використаних джерел до розділу 5
ВИСНОВКИ
30. Висновки
ДОДАТКИ
31. Дотатки