Монографії - Стратегії літературної освіти школярів у системі профільного навчання

Стратегії літературної освіти школярів у системі профільного навчання : [монографія]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 348 с.

ISBN 978-966-336-184-0
Ш 95

У монографії запропоновано модель і стратегії літературної освіти школярів у системі профільного навчання. Автором представлено методику підготовки та проведення різних форм організації вивчення літератури в профільних класах з опорою на сучасні досягнення дидактики та технології навчання. Запропоновано інноваційні типи й різновиди уроків і занять із літератури та їх змістове наповнення.
Для викладачів, учителів-словесників, методистів, студентів.

ISBN 978-966-336-184-0

© Шуляр В.І., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010

УДК 371.315:82
ББК 74.2
Ш 95

УДК 371.315:82
ББК 74.2

ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ВСТУП
2. ВСТУП
РОЗДІЛ 1: УЧИТЕЛЬ ЛІТЕРАТУРИ І УЧЕНЬ-ЧИТАЧ У СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ
3. 1.1. Модель курикулуму літературної освіти
4. 1.2. Психолого-педагогічний і методико-технологічний аспекти літературної освіти в умовах профілізації навчального процесу
5. 1.3. Стратегії формування літературної компетентності читача
6. 1.4. Інтеграція як стратегія в системі літературної освіти школярів
7. 1.5. Інклюзивно-дистанційне навчання в системі літературної освіти: стратегії і тактики
РОЗДІЛ 2: СИСТЕМА ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
8. 2.1. Сутність, мета і принципи організації профільного навчання літератури
9. 2.2. Структура профільної диференціації літературної освіти школярів
10. 2.3. Допрофільне і профільне навчання учнів-читачів у сільській загальноосвітній школі
11. 2.4. Модель організації літературної освіти школярів у системі профільного навчання
РОЗДІЛ 3: ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
12. 3.1. Візуалізаційна компетентність суб’єктів літературної освіти старшої школи
13. 3.2. Сучасний урок літератури у форматі медіаосвіти як самостійний гіпертекст
14. 3.3. Конструктор уроку літератури: електронний програмний засіб у планувальній діяльності словесника
15. 3.4. Використання понятійно-термінологічного апарату інформаційних технологій у системі літературної освіти
16. 3.5. Вивчення літературного матеріалу з використанням засобів інформаційно-комунікативної технології (ІКТ)
РОЗДІЛ 4: НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ПРОФІЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
17. 4.1. Форми організації вивчення літератури в профільних класах
18. 4.2. Класифікація уроків (занять) літератури в передпрофільних і профільних класах
19. 4.3. Структура та змістове наповнення літературних занять у профільних класах
20. 4.4. Вивчення, аналіз, інтерпретація художнього твору в профільних класах
21. 4.5. Вивчення художньої літератури в контексті інших видів мистецтва
РОЗДІЛ 5: ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВИПУСКНИКА-ЧИТАЧА: МОДЕЛЬ, СИСТЕМА КОМПЕТЕНЦІЙ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
22. 5.1. Концепція моделі компетентного випускника-читача
23. 5.2. Модель компетенцій учня-читача в системі літературної освіти (предметний і міжпредметний рівень)
24. 5.3. Система цілей і діагностичних здатностей учнів-читачів у літературно-мистецькому просторі
25. 5.4. Рівні сформованості та критерії оцінювання літературної компетентності учня-читача
26. 5.5. Оцінка рівня сформованості літературної компетентності учня-читача за компетенціями
РОЗДІЛ 6: ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА УЧНЯ-ЧИТАЧА В ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС
27. 6.1. Літературно орієнтоване й освітньо-мистецьке середовище старшокласника-читача як єдність урочної й позакласної діяльності
28. 6.2. Система позакласної дослідно-пошукової і літературно-творчої роботи учнів профільних класів
29. 6.3. Дослідно-пошукова робота читача-старшокласника в системі МАН України: методика, технологія, поради
30. 6.4. Риторична компетентність старшокласника-читача під час написання та захисту науково-дослідної роботи
31. 6.5. Інновації в системі формування компетентного словесника й учня-читача
РОЗДІЛ 7: УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ ПРОФІЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
32. 7.1. Організаційно-кадрове забезпечення
33. 7.2. Навчально-методичне забезпечення
34. 7.3. Науковий супровід реалізації
ДОДАТКИ
35. ДОДАТКИ
ЛІТЕРАТУРА
36. ЛІТЕРАТУРА
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
37. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА