Монографії - Розвиток регіональної промислової політики держави: теорія, методологія, механізми

УДК 332.01
ББК 65.9 (2) – 2
П 24

Рекомендовано до друку вченою радою Ради по вивченнюпродуктивних сил Украни НАН України (протокол № 7 від 03 вересня 2010 р.)
Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 1 від 09 вересня 2010 р.)

Рецензенти:
Кондрашов О. М. – доктор наук з державного управління,Начальник Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва Груба Г. І. – доктор наук з державного управління, Голова Правління – Генеральний директор ВАТ «Крименерго» Микитенко В. В. – доктор економічних наук, головний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу та макро економічного аналізу Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Пельтек Л. В.
Розвиток регіональної промислової політики держави : теорія, методологія, механізми : [монографія] / Л. В. Пельтек. –Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 268 с. –

ISBN 978-966-336-190-1.

У монографії доліджено сутність та особливості формування і еалізації регіональної промислової політики. Визначено теоретико методологічні основи побудови системи управління регіональною промисловою політикою. Проаналізовано світовий досвід побудови регіональної промислової політики. Проведено оцінку сучасного стану регіональної промислової політики.Визначено шляхи вдосконалення формування та реалізації регіональної промислової політики.Обґрунтовано заходи підвищення ефективності проведення регіональної промислової політики.Монографію розраховано на фахівців у галузі державного управління,економіки, місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.

УДК 332.01
ББК 65.9 (2) – 2

© Пельтек Л. В., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010
1. Зміст
2. Вступ
Розділ 1 Теоретичні основи розвитку регіональної промислової політики держави
3. 1.1. Теоретичні аспекти державного регулювання регіонального економічного зростання та розвитку
4. 1.2. Взаємозв’язок регіональної та промислової політики держави
5. 1.3. Світовий досвід формування регіональної промислової політики
Розділ 2 Методологічні засади регіональної промислової політики держави
6. 2.1. Засадничі концепції стратегічного розвитку регіональної промислової політики держави
7. 2.2. Концептуальні складові регіональної промислової політики держави
8. 2.3. Формування структурного механізму реалізації регіональної промислової політики
9. 2.4. Підходи щодо управління державним майном при реалізації регіональної промислової політики
Розділ 3 Аналіз формування промислового потенціалу України
10. 3.1. Сучасний стан і перспективи розвитку промисловості України
11. 3.2. Аналіз інноваційно-інвестиційного зростання промисловості
12. 3.3. Регіональний аспект розвитку промисловості України
Розділ 4 Удосконалення організаційно-методичного забезпечення формування і реалізації регіональної промислової політики держави
13. 4.1. Обґрунтування та розробка організаційно-економічного механізму забезпечення регіональної промислової політики
14. 4.2. Удосконалення системи управління промисловою політикою держави
15. 4.3. Удосконалення методів формування і реалізації промислової політики на регіональному рівні
Розділ 5 Організація приватно-державного партнерства при реалізації проектів і програм розвитку промисловості регіону
16. 5.1. Приватно-державне партнерство в забезпеченні інвестиційної привабливості програм розвитку промисловості регіону
17. 5.2. Функціональна роль приватно-державного партнерства при залученні приватного капіталу в проекти і програми розвитку промисловості регіону
18. 5.3. Приватно-державне партнерство як чинник ефективності проектів і програми розвитку промисловості регіону
Розділ 6 Механізм подолання економічної кризи в промисловому секторі регіону
19. 6.1. Передумови формування антикризових механізмів у промисловості
20. 6.2. Обґрунтування складових антикризового потенціалу промислового сектора економіки регіону
21. 6.3. Концептуальні аспекти моделювання системи антикризових механізмів промислового сектора економіки регіону
22. Висновки
23. Список використаних джерел
24. Додатки