Монографії - РОЗКОЛ РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ (1922-39 рр.): МІЖ ДЕРЖАВНИМ ПОЛІТИЧНИМ УПРАВЛІННЯМ ТА РЕФОРМАЦІЄЮ

Рецензенти:
Волошин Ю.В., доктор історичних наук, професор (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка)
Котляр Ю.В., доктор історичних наук, професор (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв)
Турченко Ф.Г., доктор історичних наук, професор (Запорізький національний університет).

Тригуб О.П.
Розкол Російської православної церкви в Україні (1922-39 рр.): між державним політичним управлінням та реформацією: Монографія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 300 с.

ISBN 978-966-336-170-3

Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 6 від 18.06.09 р.).
Книга присвячена одному з найтрагічніших періодів в історії Російської православної церкви – 20-30-м рокам ХХ ст. Час активного протистояння держави та церкви, пошуку духовенством свого місця у новому суспільстві, реформаційних прагнень та боротьби релігійного інституту за виживання. Монографія розкриває малодосліджені питання розколу РПЦ, місце радянських органів влади у його виникнення, особливості новоутворених конфесій в Україні.
Книга буде корисна для науковців, студентів та усіх, хто цікавиться історією православ’я, репресіями щодо духовенства та віруючих, питаннями міжвоєнного періоду української історії.

ISBN 978-966-336-170-3

© Тригуб О.П., 2009
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
УДК 94(477) «1922/1939»:281.96
ББК 86.29 (4Укр)

ЗМІСТ
1. Зміст
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
2. Перелік умовних скорочень
ПЕРЕДМОВА
3. Передмова
Розділ 1. Обновленська церква в Україні у 1922-1939 рр.
4. Церковний переворот у Москві і проникнення обновленства в Україну
5. Становлення обновленської церкви в Україні (вересень 1922 – жовтень 1923 рр.) та ліквідація української церковної опозиції обновленству органами ДПУ
6. Міжконфесійна боротьба та ставлення віруючих до розколу
7. Всеукраїнський Помісний Собор 1925 р. Проголошення Української Православної Автокефальної Синодальної церкви. Розвиток УПАСЦ у 1925-1927 рр.
8. Всеукраїнський Помісний Собор УПАСЦ 1928 року
9. Обновленська церква у 1928-1939 рр.
Розділ 2. Виникнення «Братського об’єднання парафій Української православної автокефальної церкви» (1923-1925 рр.). Організація та діяльність «Соборно-єпископської церкви» (1925-1939 рр.)
10. Поширення ідеї «канонічної» автокефалії в середовищі духовенства РПЦ (1922-1924 рр.)
11. Виникнення та розвиток «Соборно- єпископської церкви» у 1925-1939 рр. та її взаємовідносини з іншими конфесіями РПЦ
Розділ 3. Місце радянських владних структур у розколі РПЦ
12. Антирелігійна комісія як засіб розколу РПЦ (1922-1929 рр.)
13. Роль ДПУ у розкладанні РПЦ (1922-1927 рр.) .
14. Органи НКВС у реалізації розкольницької політики
ПІСЛЯМОВА
15. Післямова
ПОСИЛАННЯ
16. Посилання
МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
17. Мовою документів