Монографії - ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Рекомендовано до друку вченою радою Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (протокол № 11 від 25.11.2009 р.)
Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 4 Від 18.11.2010 р.)

Рецензенти:
Алимов О. М., доктор економічних наук, професор, академік НАН України
Сухоруков А. І., доктор економічних наук, професор.

Промисловість України: тенденції, проблеми, перспективи : [монографія] / [Н. В. Тарасова, Л. П. Клименко, В. М. Ємельянов та ін.]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 320 с.
У монографії досліджено та узагальнено теоретичні і практичні проблеми розвитку промислового виробництва в економічному просторі України. В результаті аналізу статистичної інформації виявлено особливості, тенденції і проблеми розвитку промислового виробництва України та її регіонів за 2001-2009 рр. і визначено шляхи подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи.
Оцінка виробничого, кадрового, інноваційно-інвестиційного потенціалу промисловості стала базою для формування рекомендацій щодо підвищення ефективності його використання. На основі дослідження тенденцій розвитку промисловості запропоновано механізми стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності та основні напрями вирішення проблеми її інституційного та організаційно-економічного забезпечення. Досліджено специфіку проблем, визначено напрями та пріоритети розвитку провідних галузей промисловості України: металургійної, хімічної і нафтохімічної, машинобудування та оборонно-промислового комплексу. Розраховано на фахівців у галузі економіки, державних і регіональних органів управління, науковців, викладачів, студентів.

УДК 338.45
ББК У9 (4Укр) 30
© Тарасова Н. В., Клименко Л. П., Ємельянов В. М.,
Фащевська О. М., Єфетова К. Ф., Дульська І. В.,
Горський А. М., Барановська І. В., Богачова Л. В.,
Завгородня М. Ю., Максимишина Н. В., 2011 р.
© Рада по вивченню продуктивних сил України, 2011 р.
ISBN 978-966-336-202-1 © ЧДУ ім. Петра Могили, 2011 р.

ЗМІСТ
1. Зміст
ВСТУП
2. Вступ
Розділ 1 Роль і місце промисловості в господарському комплексі України
3. Теоретико-методологічні основи дослідження промислового виробництва в економічному просторі України
4. Сучасний стан і тенденції розвитку промислового виробництва України та її регіонів
5. Шляхи подолання негативних наслідків фінансово-економічної кризи у промисловості
Розділ 2 Потенціал розвитку промислового виробництва та ефективність його використання
6. Концептуальні засади формування потенціалу розвитку промислового виробництва
7. Потенціал основних засобів і тенденції відтворювальних процесів у промисловості
8. Кадровий потенціал промислового виробництва
9. Інноваційний потенціал промисловості та система його регулювання
10. Механізми стимулювання інноваційної діяльності у промисловості
11. Інституційне та організаційно-економічне забезпечення розвитку промислового потенціалу
Розділ 3 Трансформація інвестиційних процесів у промисловості України
12. Тенденції розвитку інвестиційних процесів у промисловості
13. Напрями подолання негативного впливу світової фінансово-економічної кризи на процеси інвестування промисловості
14. Удосконалення інвестиційної діяльності у промисловості
Розділ 4 Тенденції, проблеми та пріоритети розвитку металургійного виробництва України
15. Стан, фактори і тенденції розвитку металургійного виробництва
16. Особливості експортної орієнтації металургійного виробництва
17. Напрями і пріоритети розвитку металургійного виробництва
Розділ 5 Тенденції і проблеми розвитку хімічного комплексу України
18. Стан і тенденції розвитку хімічного комплексу
19. Особливості зовнішньої торгівлі товарами хімічного комплексу
20. Напрями вирішення нагальних проблем розвитку хімічного комплексу
21. Стан і напрями розвитку фармацевтичного виробництва
Розділ 6 Тенденції і проблеми розвитку машинобудування України
22. Сучасний стан і тенденції розвитку машинобудування
23. Ринкові трансформації в машинобудуванні
24. Шляхи виходу з фінансово-економічної кризи та пріоритети розвитку машинобудування
Розділ 7 Розвиток оборонно-промислового комплексу України в умовах трансформаційних процесів
25. Особливості функціонування оборонно-промислового комплексу
26. Авіаційна промисловість
27. Космічна галузь
28. Суднобудування та ремонт суден
29. Інші галузі оборонної промисловості
ВИСНОВКИ
30. Висновки
ЛІТЕРАТУРА
31. Література
ДОДАТКИ
32. Дотатки