Монографії - ФОРМУВАННЯ РАДІАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛЮДИНУ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ, КОНТРЗАХОДИ.

УДК 504.75.06:614.876
ББК 28.071
Г 83

Рецензенти:
Кутлахмедов Ю.О., д.б.н., професор, Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Чорна В.І., д.б.н., професор, Дніпропетровський національний університет
Деревянко Л.П., д.б.н., професор, Науковий центр радіаційної медицини АМН України
Оніщенко В.П., д.т.н., професор, Одеська національна морська академія

Г 83

Григор’єва Л.І. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи: Монографія / Л.І. Григор’єва, Ю.А. Томілін. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 332 с.

ISBN 978-966-336-148-2

У монографії викладено матеріали радіоекологічних і дозиметричних досліджень на півдні України. Узагальнюються багаторічні дослідження авторів з питань формування дози опромінення людини на півдні України від техногенно-підсилених джерел природного походження, викиду і скиду у довкілля радіонуклідів Южноукраїнською і Запорізькою АЕС, а також наслідків для регіону «аварійно-чорнобильського» викиду радіонуклідів. Виявлено і досліджено двофакторність
опромінення «критичної» за радоновим опроміненням групи населення – фахівців гранітних кар’єрів. Реконструйовано індивідуальну та колективну дози опромінення на півдні України через «аварійно-чорнобильський» викид радіонуклідів. Досліджено і оцінено складові дози опромінення людини від 3Н, який надходить у довкілля з рідкими скидами АЕС та при випаровуванні ставка-охолоджувача ЮУ АЕС. Створено комплекс дозиметричних моделей внутрішнього опромінення людини з півдня України від досліджених чинників опромінення. Наведено методологію управління інтегральною дозою опромінення людини від природних і техногенних джерел іонізуючого випромінювання. Проаналізовано вітчизняну і зарубіжну літературу з питань, які розглядаються у монографії.
Матеріали монографії можуть бути використані науковцями, які працюють у галузі радіоекології, радіобіології та радіаційної безпеки, а також викладачами і студентами при підготовці і вивченні навчальних курсів «Радіобіологія», «Радіоекологія», «Сільгоспрадіоекологія», «Моніторинг довкілля» на факультетах університетів природничого профілю.

УДК 504.75.06:614.876
ББК 28.071
ISBN 978-966-336-148-2

© Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А., 2009
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009

1. Зміст
2. Перелік скорочень і позначень
3. Передмова
4. Вступ
РОЗДІЛ 1. Основні чинники радіаційного навантаження на людину на півдні України та принципи його прогнозування
5. 1.1. Чинники радіаційного навантаження на людину від природних джерел іонізуючого випромінювання та техногенно-підсилених джерел природного походження
6. 1.2. Чинники радіаційного навантаження на людину від техногенних джерел іонізуючого випромінювання
7. 1.3. Сучасні підходи до обмеження хронічного опромінення людини і прогнозування його рівнів
РОЗДІЛ 2. Формування радіаційного навантаження на людину від природних джерел іонізуючого випромінювання та техногенно-підсилених джерел природного походження
8. 2. Методика досліджень
9. 2.1. Дослідження формування радіаційного навантаження на людину від природних радіоактивних джерел та техногенно- підсилених радіоактивних джерел природного походження
10. 2.2. Дослідження формування радіаційного навантаження працівників гранітних кар’єрів від техногенно-підсилених радіоактивних джерел природного походження
11. 2.3. Ефективна доза опромінення людини від природних радіоактивних джерел і техногенно-підсилених радіоактивних джерел природного походження
РОЗДІЛ 3. «Аварійно-чорнобильське» радіаційне навантаження для населення півдня України
12. 3. Методика дослідження
13. 3.1. Радіаційна ситуація у регіоні після аварії на ЧАЕС
14. 3.2. Радіаційне навантаження на людину і населення за аварійний рік
15. 3.3. Радіаційна ситуація на території регіону у період 1987-2000 рр.
16. 3.4. Індивідуальна та колективна дози опромінення населення у післяаварійний період
РОЗДІЛ 4. Радіаційне навантаження на людину від штучних джерел, пов’язаних із функціонуванням АЕС (Южноукраїнської і Запорізької)
17. 4. Методика дослідження
18. 4.1. Формування радіаційного навантаження на людину у районі розташування Южноукраїнської АЕС
19. 4.2. Формування радіаційного навантаження на людину у районі розташування Запорізької АЕС
РОЗДІЛ 5. Інтегральне радіаційне навантаження на людину на півдні України та методологія його регулювання
20. 5. Методика дослідження
21. 5.1. Дозова ціна «радонової компоненти» опромінення людини від ТПДПП для населення з радононосних регіонів півдня України
22. 5.2. Дозова ціна забруднення півдня України радіонуклідами «аварійно-чорнобильського» походження
23. 5.3. Дозова ціна забруднення довкілля при газоаерозольних викидах і рідких скидах АЕС
24. 5.4. Сумарне радіаційне навантаження на людину на півдні України
25. 5.5. Очікуване за життя (за 70 років) інтегральне радіаційне навантаження на людину
РОЗДІЛ 6. Методологічні принципи інтегрального радіаційного навантаження для населення півдня України. Контрзаходи, спрямовані на зниження дози
26. 6.1. Узагальнення результатів дослідження формування інтегрального радіаційного навантаження на людину на півдні України
27. 6.2. Дослідження взаємозв’язку між дозою опромінення та онкозахворюваністю для населення Миколаївської області
28. 6.3. Методологічні принципи визначення і регулювання радіаційного навантаження на людину на півдні України
29. 6.4. Контрзаходи, спрямовані на зменшення інтегральної дози опромінення людини на півдні України
ДОДАТКИ
30. Додаток А
31. Додаток Б
32. Додаток В
33. Додаток Г
34. Додаток Д
35. Додаток Е
36. Додаток Ж
37. Додаток З
38. Додаток К
39. Додаток Л
ЛІТЕРАТУРА
40. Список використаної літератури