Монографії - Онтологія духовності Книга І

УДК 130.3:215:159.92
ББК 87.3
О 74

Рекомендовано до друку вченою радою Центру гуманітарної освіти НАН України (протокол № 4 від 10 червня 2008 р.).

Рецензенти:
Дротянко Л.Г. – доктор філософських наук, професор
Гавеля В.Л. – доктор філософських наук, професор
Цибра М.Ф. – доктор філософських наук, професор.

Відповідальний редактор:
Рижко В.Н. – доктор філософських наук, професор.
Осипов А.О.
Онтологія духовності: Монографія: У 2-х книгах. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Кн. І. – 240 с.

ISBN 978-966-336-099-7
ISBN 978-966-336-097-3 (книга І)

У монографії досліджується проблема онтологічних підвалин духовності з позицій філософської антропології. Ядро духовності складає символотворчий процес, що здійснюється у ході духовної практики. Важливим фактором символотворчого процесу виступає трансформація тілесності, яка відбувається у ході взаємодії людини із символом. Символотворчий процес проходить у два етапи: доінтерпретативний та інтерпретативний.
Надається класифікація духовних практик, виходячи із співвідношення розгорнутості та латентності трансформації тілесності. Здійснюється порівняльний аналіз різних видів духовних практик, визначаються засади філософії духовності у творчості Г.С. Сковороди та П.Д. Юркевича.
Монографія адресується фахівцям у галузі філософської антропології та філософії культури, а також усім тим, хто цікавиться проблемою єдності й багатоманіття шляхів духовного вдосконалення.

© Осипов А.О., 2008
© МДГУ ім. Петра Могили, 2008

1. Анотація
2. Вступ
3. Зміст
4. Вступ
5. Розділ І Філософія свідомості – обмеженість епістемологічної парадигми
6. Тілесність у дискурсі філософської традиції
7. Проблема символу: традиції та сучасність