Монографії - ОСОБИСТІ І РЕЧОВІ ДЖЕРЕЛА АНТИКРИМІНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ). Монографія. За науковою редакцією професора О.А. Кириченка.

ББК 67.Х67.620
К 43
УДК 340.ІІ343.98
Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 1(43) від 7 вересня 2006 р.)
Рецензенти:
Басай В.Д., директор Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, д-р юрид. наук, проф., Заслужений юрист України
Феськов М.М., заст. начальника кафедри кримінального процесу і криміналістики Київського юридичного інституту КУВС України, канд. юрид. наук, доцент
Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., Огородник А.П., Ткач Ю.Д. Особисті і речові джерела антикримінальної інформації (поняття, класифікація, правова регламентація): Монографія / За наук. ред. О.А. Кириченка. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 168 с.
Викладено авторське бачення суто доказової та інформаційної концепції поняття доказів, можливостей його удосконалення у новому КПК України у контексті розмежування із джерелами, способами отримання і формами представлення, а також уточнення класифікації доказів.
Визначена сутність антикримінальної інформації та її різновидів криміналістичної та ордистичної інформації, поділу останніх на основні докази та орієнтовну інформацію, допоміжні докази і плямуючу інформацію.
Запропоновано поетапне прийняття новітнього Ордисто-регламентного кодексу України і Міжнародного ордисто-регламентного кодексу, можливу систему вітчизняного кодексу.
Сформовано принципово нове розуміння особистих і речових джерел доказів та їх поділу на види, особливостей удосконаленої процесуальної регламентації з кожним з них.
Уточнено перелік суб’єктів збирання речових джерел і встановлення особистих джерел доказів та осіб, які можуть надавати в цьому допомогу, а також процесуальних та інших дій із отримання доказів.
Розраховано на вчених-юристів, студентів юридичних вузів і співробітників антиделіктних органів.

1. Титул
2. Вступ.
РОЗВИТОК СУТО ДОКАЗОВОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ
3. Дискусія і можливості визначення поняття доказів за їх суто доказовою концепцією.
4. Інформаційна концепція доказів, перспективи її розвитку у контексті боротьби зі злочинами негласними засобами.
СУТНІСТЬ І ВИДОВИЙ ПОДІЛ ОСОБИСТИХ І РЕЧОВИХ ДЖЕРЕЛ
5. Існуючі класифікаційні поділи доказів і можливості їх удосконалення.
6. Поняття і процесуальні види особистих джерел
7. Сутність і видовий поділ речових джерел
МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ РОБОТИ З ОСОБИСТИМИ І РЕЧОВИМИ ДЖЕРЕЛАМИ.
8. Пропозиції із удосконалення поняття і способів отримання доказів, сутності і видового поділу особистих джерел.
9. Можливості вдосконалення процесуальної регламентації роботи з речовими джерелами
10. Основні напрямки вдосконалення правового врегулювання негласної роботи з особистими і речовими джерелами.
11. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.
12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.