Монографії - ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили
(протокол № 1 від 15.09.2011 р.).

Рецензенти:
Хуторян Н.М. – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Костюк В.Л. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевих правових наук Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Валецька О.В.
В 15 Правове регулювання оплати праці : [монографія] / Оксана Валеріївна Валецька. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 220 с.

ISBN 978-966-336-235-9

Монографія присвячена проблемам правового регулювання оплати праці. У ній досліджено особливості правового регулювання оплати праці в окремі періоди розвитку Української держави, а також проаналізовано міжнародно-правові стандарти у сфері оплати праці. Особливу увагу приділено співвідношенню термінів “оплата праці” та “заробітна плата”, особливостям структури, функціям, принципам оплати праці, проблемам державного та договірного регулювання оплати праці. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, що регулює відносини з оплати праці, та практики його застосування.
Розрахована на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, практичних працівників та широкого кола читачів.

ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ВСТУП
2. Вступ
РОЗДІЛ 1 ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
3. 1.1. Формування та становлення інституту оплати праці в дореволюційний період
4. 1.2. Особливості правового регулювання оплати праці в радянський період
5. 1.3. Розвиток інституту оплати праці в умовах незалежності Української держави
6. 1.4. Міжнародно-правове регулювання оплати праці
РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
7. 2.1. Поняття заробітної плати як економічної та правової категорії
8. 2.2. Особливості структури заробітної плати
9. 2.3. Загальна характеристика принципів регулювання оплати праці
10. 2.4. Поняття та класифікація функцій заробітної плати
РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ СПОСОБІВ ТА МЕТОДІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
11. 3.1. Державне регулювання оплати праці
12. 3.2. Проблеми договірного регулювання оплати праці
13. 3.3. Значення судової практики для розвитку інституту оплати праці
ВИСНОВКИ
14. Висновки