Монографії - СИСТЕМА БЕЗПЕКИ АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ: ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

УДК 327.3 (5 – 11)
ББК 66.4
Ш 37
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ імені Петра Могили (протокол № 11 від 01.07.2010 р.) як навчальний посібник.

Рецензенти:
Дзьобань О.П. – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Наукової лабораторії проблем протидії злочинам у сфері державної безпеки (спільно ІВПЗ НАПрНУ та Інституту дослідженням проблем державної безпеки).
Дудко І.Д. – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Шкляж Й.М. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Інституту історії та права Мико-лаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського.


Шевчук О.В.
Система безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону: фактори формування та тенденції розвитку: Монографія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 200 с.

ISBN 978-966-336-179-6

Монографія присвячена цілісному аналізу детермінуючих факторів та визначальних тенденцій розвитку системи безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону в постбіполярний період. У монографії розглянуто теоретико-концептуальний та структурно-функціональний виміри системи безпеки Азійсько Тихоокеанського регіону. Про-аналізовані дестабілізуючі фактори механізму безпеки АТР у постбіполярний період: «тайванська проблема», «корейська проблема», а також конфліктогенний потенціал проблеми національної ідентичності в регіоні щодо стабільності регіонального механізму безпеки. Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемними питаннями міжнародних відносин в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

УДК 327.3 (5 – 11)
ББК 66.4
© Шевчук О.В., 2010
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2010

Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
РОЗДІЛ 1. Безпекове середовище Азійсько - Тихоокеанського регіону: детермінуючі чинники та визначальні тенденції
3. 1.1. Варіативні фактори впливу на стан безпеки АТР в постбіполярний період
4. 1.2. Теоретико-концептуальний та структурно- функціональний виміри системи безпеки Азійсько- Тихоокеанського регіону
РОЗДІЛ 2. Дестабілізуючі фактори механізму безпеки АТР у постбіполярний період
5. 2.1. «Тайванська проблема» в системі взаємовідносин центросилових держав регіону
6. 2.2. «Корейська проблема» в умовах нового геополітичного світоустрою
7. 2.3. Проблема національної ідентичності як потенційно дестабілізуючий фактор системи безпеки АТР
8. ВИСНОВКИ
9. ПОСИЛАННЯ
10. МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
11. Декларация о создании «Шанхайской организации сотрудничества»