Монографії - ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1917-1931)

УДК 94-054.57 (477.7) “1917/1931”
ББК 63.3 (4 Укр. 7) 61
К 73
Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського гумані-тарного університету імені Петра Могили (протокол № 5 від 17.01.2008).

Рецензенти:
Сусоров В.Д. – доктор історичних наук, професор
Шкварець В.П. – доктор історичних наук, професор

К 73 Котляр Ю.В. Повстанський рух етнічних меншин Півдня України (1917-1931)*. – Київ Миколаїв: Вид-во МДГУ імені Петра Могили, 2008. – Історична бібліотека МДГУ. – Кн. 1. – 156 с.

У монографії вперше на основі архівних документів досліджується повстанський рух етнічних меншин Півдня України, який був спрямований проти денікінщини та більшовицько-тоталітарного режиму. Визначено особливості повстанської боротьби німецького, кримсько-татарського, польського та єврейського населення.
Для викладачів, науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією національних меншин України.

ISBN 978-966-336-091-1 © Котляр Ю.В., 2008
© МДГУ ім. Петра Могили, 20081. Вступ
Розділ1
2. Історіографія проблеми
Розділ2
3. Становище етнічних меншин у період української революції
Розділ3
4. Національні меншини у повстан-сько-партизанському русі
Розділ4
5. Етнічні меншини в добу тоталітаризму
6. Висновки
7. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ