Монографії - Молитва як літературний жанр: генеза та еволюція

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 18 лютого 2008 р.)
Науковий редактор – Костенко Н.В., доктор філологічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рецензенти:
Ткаченко А.О. – доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Нямцу А.Є. – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології та порівняльного літературознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Даниленко І.І.
Молитва як літературний жанр: генеза та еволюція: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 304 с.
ISBN 978-966-336-095-9 УДК 82-97:264-63/-68
ББК 84

Пропоноване видання − розвідка з малодослідженої проблеми жанрової модифікації канону молитви в літературно-художньому просторі. У книжці на великому матеріалі переважно української поезії (ХІІ-ХХ ст.) висвітлюється комплекс теоретичних та історико-літературних проблем, пов’язаних із явищем літературної молитви. Автором монографії використано й розроблено низку теоретичних понять і принципів аналізу «молитовного тексту», що сприяють його вивченню в синхронії та діахронії з урахуванням національної своєрідності літературного дискурсу, дають змогу внести уточнення і корективи щодо інтерпретації конкретно-естетичних контекстів творів і загальних усталених уявлень про світоглядні пріоритети визначних митців.

Зміст
1. Зміст
2. Вступ
Розділ І. ВІРШОВАНА МОЛИТВА ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
3. 1. ІСТОРИЧНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ МОЛИТВИ І ЛІРИКИ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЇХ СПОРІДНЕНУ ПРИРОДУ
4. 2. ЛІТЕРАТУРНА МОЛИТВА: ГЕНОЛОГІЧНІ КВАЛІФІКАЦІЇ, МОДИФІКАЦІЇ, ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розділ ІІ ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЇ ВІРШОВАНОЇ МОЛИТВИ У СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКІЙ СЛОВЕСНІЙ КУЛЬТУРІ ХІ-ХУІІ СТОЛІТЬ
5. 1. НАЙБІЛЬШ РАННЯ СТАДІЯ ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЇ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКОЇ МОЛИТОВНОЇ ПОЕЗІЇ
6. 2. ТРАДИЦІЯ ТА РЕФЛЕКСІЯ ЛІТУРГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ У СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКІЙ ОРИГІНАЛЬНІЙ КНИЖНОСТІ ХІ-ХІІІ СТОЛІТЬ. ПРОБЛЕМА МОЛИТВОСЛІВНОГО ВІРША
7. 3. ПОКАЯННІ ВІРШІ ЯК ПЕРШІ ЗРАЗКИ РУСЬКОЇ КНИЖНОЇ ПОЕЗІЇ МОЛИТОВНОГО ЗМІСТУ
8. 4. СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКА ВІРШОВАНА МОЛИТВА ХУІ-ХУШ СТОЛІТЬ
Розділ ІІІ ВІРШОВАНА МОЛИТВА ЯК ПЕРЕСПІВ АБО СТИЛІЗАЦІЯ ТЕКСТУ КАНОНІЧНОГО МОЛИТВОСЛІВ'Я
9. 1. ІННОВАЦІЇ МОЛИТОВНИХ ПІСЕНЬ ПСАЛТИРЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
10. 1. ІННОВАЦІЇ МОЛИТОВНИХ ПІСЕНЬ ПСАЛТИРЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ (продовження)
11. 1. ІННОВАЦІЇ МОЛИТОВНИХ ПІСЕНЬ ПСАЛТИРЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ (кінець)
12. 2. ТЕКСТИ КАНОНІЧНИХ МОЛИТОВ У ХУДОЖНІЙ РЕЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ
13. 2. ТЕКСТИ КАНОНІЧНИХ МОЛИТОВ У ХУДОЖНІЙ РЕЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ(продовження)
Розділ IV ЛІТЕРАТУРНА ВІРШОВАНА МОЛИТВА ЯК ОСОБИСТЕ ЗВЕРНЕННЯ ПОЕТА ДО ВИЩИХ С
14. 1. ТРАДИЦІЯ І МОДИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОЛИТОВНІЙ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ XVI-XVШ СТОЛІТЬ
15. 1. ТРАДИЦІЯ І МОДИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОЛИТОВНІЙ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ XVI-XVШ СТОЛІТЬ (продовження)
16. 2. ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА МОЛИТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ НОВОГО ЧАСУ
17. 2. ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА МОЛИТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ НОВОГО ЧАСУ (продовження)
18. 2. ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА МОЛИТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ НОВОГО ЧАСУ (кінець)
ВИСНОВКИ
19. ....
Іменний покажчик
20. ....