Методична серія - Історія політичних вчень зарубіжних країн.

ББК 66
К 60
УДК 32(091)(075.8)

Рекомендовано до друку кафедрою політичних наук МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 8(19) від 15.04.2004 р.).

К 60 Колісніченко А.І.
Історія політичних вчень зарубіжних країн: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004 – Вип. 8. – 40 с.

Дана робота підготовлена на основі навчально-методичного комплексу з курсу “Історія зарубіжних політичних вчень”. В її зміст входять: тематика лекцій плани практичних занять положення про рейтингову систему, методичні вказівки по самостійній роботі студентів тематика письмових робіт та питання до іспитів з навчальної дисципліни. Методичні матеріали розраховані на викладачів та студентів вищого навчального закладу, а також на всіх, хто цікавиться проблемами історії політики і основними процесами розвитку світової політичної думки.

© Колісніченко А.І., 2004
© МДГУ ім. Петра Могили, 2004

Нічого не знайдено