Методична серія - Менеджмент у соціальній сфері

Методичні рекомендації з дисципліни «Менеджмент у
соціальній сфері» містять теми лекцій, плани семінарських
занять, питання для обговорення в студентській групі,
контрольні запитання, завдання для самостійного виконання,
тематику контрольних робіт, рефератів, наукових статей і
вимоги до їх написання, питання до іспиту, список
рекомендованої літератури.
Методичні рекомендації мають на меті сприяти
вивченню студентами відповідної навчальної дисципліни,
активізувати їхню самостійну роботу, допомогти глибокому
оволодінню програмними матеріалами.
Призначено для студентів факультету соціології
ЧДУ ім. Петра Могили, які навчаються за спеціальністю
«соціальна робота», а також для всіх, хто цікавиться
питаннями менеджменту і державної політики в соціальній
сфері.

УДК 351 : 36 (076)
ББК 60я73

© Мінц М. О., Олійник А. І., Фесенко А. М., 2012
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2012
1. ЗМІСТ
2. Розділ 1. Концепція, мета й завдання курсу
3. Розділ 2. Заняття студентів денного відділення
4. Розділ 3. Заняття студентів заочного відділення
5. Розділ 4. Тематика рефератів і рекомендована література з дисципліни