Методична серія - Громадські зв’язки.

ББК 66
УДК 32(091)
К

Рекомендовано до друку кафедрою політичних наук МДГУ ім. П. Могили (протокол № __ від __ _______ 200_ р.) та Вченою радою МДГУ ім. П. Могили (протокол № __ від __ _______200_ р.).

К Курілло В.Є. Громадські зв’язки: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – с.

Навчально-методичні матеріали містять тематику лекцій, плани практичних занять та методичні вказівки до них, тематику самостійної роботи студентів, теми рефератів, питання до іспиту, практичні тренувальні завдання до тем курсу. Вони розраховані на глибоке оволодіння програмним матеріалом курсу “Громадські зв’язки“ та активізацію самостійної роботи студентів.
Призначені для студентів вищого навчального закладу, а також для всіх, хто цікавиться проблемами “паблік рилейшнз”.

Нічого не знайдено