Методична серія - ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА У ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТА УКРАЇНОМОВНОЇ ПРЕСИ (ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ). Методичні рекомендації. Випуск 193

Методичні рекомендації
для написання курсових і дипломних робіт
студентами 4 і 5 курсів філологічних спеціальностей
у галузі теорії та практики перекладу

Методичні рекомендації підготовлені для написання студентами наукових, курсових, дипломних робіт. Мета даних методичних рекомендацій формувати у майбутніх фахівців філологічних спеціальностей вміння використовувати наукові здобутки сучасної лінгвістики у процесі наукового пошуку та підготувати студентів до написання курсових та дипломних робіт у галузі теорії та практики перекладу.УДК [81’373 81’255.4] : 070
ББК 81-3
Г 65

ISSN 1811-492X © Гончаренко І. Г., 2012
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2012


1. ПЕРЕДМОВА
2. ТЕМА 1. Іншомовні слова як складова мовної картини світу
3. ТЕМА 2. Когнітивний аналіз іншомовних одиниць
4. ТЕМА 3. Інтеграційно-соціальні процеси як одне із джерел проникнення запозичень у німецькомовну та україномовну пресу
5. Тематика студентських наукових робіт
6. Список рекомендованої літератури