Методична серія - ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ: навчально-методичний практикум

УДК 349.2 (477)(075.8) ББК 67.99 (4 Укр) В 15

Рекомендовано до друку кафедрою цивільного та кримінального права і процесу (протокол № 11 від 03.03.2011 р.).

Рекомендовано до друку вченою радою УДУ імені Петра Могили (протокол № 10 від 14.04.2011 р.)

Рецензент:

Ковальова С. Г. - доцент, к.ю.н.

В 15 Валецька О. В.

Трудове право України : [навчально-методичний практикум]. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2011. - Вип. 165. - 124 с. - (Методична серія).

Зазначений навчально-методичний практикум підготовлений на базі навчальної програми юридичного факультету Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Він уключає загальні положення навчальної програми з дисципліни «Трудове право України», а також задачі та перелік нормативно-правових актів, навчально-наукової літератури.

У зв'язку з цим, можна сподіватися, що цей посібник стане корисним як студентам, так і викладачам у процесі вивчення студентами юридичного та інших факультетів навчальної дисципліни «Трудове право України», «Правознавство».

УДК 349.2 (477)(075.8) ББК 67.99 (4 Укр)

© Валецька О. В., 2011 © ЧДУ ім. Петра Могили, 2011

1. Титульний аркуш
2. ЗМІСТ
3. Розділ 1
4. Розділ 2
5. Розділ 3