Методична серія - Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних (випускних) робіт з англійської філології для студентів спеціальності 6.030500, 7.030502 – Мова та література.

ББК 74.58
М 54
УДК 378.2:811.111

Схвалено на засіданні ради факультету іноземної філології (Протокол № 3 від 04.01.2002 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” (Протокол № 8 (58) від 14.02.2002 р.)

Рецензент:
Філіппова Н.М., канд. філол. наук, професор УДМТУ
Укладачі:
Запорожець Г.В., канд. пед. наук, доцент
Лебединцева Н.М., викладач

М 54 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних (випускних) робіт з англійської філології для студентів спеціальності 6.030500, 7.030502 – Мова та література / Укл. Г.В. Запорожець, Н.М. Лебединцева. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2002. – 32 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів старших курсів, що виконують випускні кваліфікаційні роботи. Головна мета випускних робіт – навчити студентів самостійно і критично аналізувати теоретичну літературу, вибирати з великої кількості матеріалу те, що безпосередньо відноситься до теми роботи, практично використовувати набуті знання для пояснювання мовних та літературних явищ.
Кваліфікаційні випускні (дипломні) роботи пишуться з таких філологічних дисциплін навчального плану: історія мови, теоретична граматика, фонетика, лексикологія, стилістика, теорія і практика перекладу, лінгвокраїнознавство, література країн, мова яких вивчається.
Матеріали узгоджено з діючими нормативними документами ВАК України і призначені для користування студентами і викладачами факультету іноземної філології МДГУ ім. Петра Могили.
ISBN 966-7458-54-7
© МДГУ ім. П. Могили, 2002
1
1. Методичні вказівки