Методична серія - Науково-методичні рекомендації до семінарських занять (за кредитно-модульною системою) для студентів спеціальності 8.150101 – «Державна служба», напряму 1501 – «Державне управління», спеціалізація – «Адміністративний менеджмент», «Правове забезпечення д

УДК 35 (076)
ББК 67.99 (2) 1
Є 27

Рекомендовано до друку кафедрою державної служби ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 8 від 23.08.2012 р.) та вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 1 від 30.08.2012 р.).

Рецензенти:
Іванов М. С. – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології ЧДУ імені Петра Могили
Шубін С. П. – доктор наук з державного управління, завідувач кафедри правознавства ННУ імені Василя Сухомлинського.


Євтушенко О. Н. Державне управління : [науково-методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Державне управління» (за кредитно-модульною системою)] / О. Н. Євтушенко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 136 с.

Науково-методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Державне управління» (за кредитно-модульною системою) містять теми лекцій з курсу «Державне управління», плани семінарських занять, плани практичних занять, проблеми для обговорення, питання для самодіагностики, творчі завдання, індивідуальні завдання, контрольні питання, практикум (завдання для самостійного виконання), вимоги до написання та тематику контрольних робіт, рефератів, наукових статей, приклади модульної контрольної роботи, тести з державного управління, контрольні питання до іспиту, список літератури.
Науково-методичні рекомендації мають на меті полегшити вивчення студентами курсу «Державне управління», активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню програмними матеріалами.
Призначено для студентів Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили зі спеціальності 8.150101 – «Державна служба», напряму 1501 – «Державне управління», спеціалізації – «Адміністративний менеджмент», «Правове забезпечення державного управління», «Кадровий менеджмент».

УДК 35 (076)
ББК 67.99 (2) 1
Є 27

ISSN 1811-492X © Євтушенко О. Н., 2012
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2012


«Адміністративний менеджмент», «Правове забезпечення державного управління», «Кадровий менеджмент» Випуск – 197
1. О. Н. Євтушенко Науково-методичні рекомендації до семінарських занять (за кредитно-модульною системою) для студентів спеціальності 8.150101 – «Державна служба», напряму 1501 – «Державне управління», спеціалізація – «Адміністративний менеджмент», «Правове забезпечення д