Методична серія - ПРАВНИЧА ПСИХОЛОГІЯ.

УДК 340.6(07)
ББК 88.4
С 91
Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол № 7 (60) від 27.03.2008 р.).
Рецензент:
Старіков І.М. – д.пед.н., професор кафедри психології Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського.
Сущенко В.М.
Правнича психологія: Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 103. – 28 с. – (Методична серія).
Навчальна дисципліна “Правнича психологія” призначена для викладання студентам – випускникам вищих юридичних навчальних закладів України і спрямована на оволодіння ними системою загальнотеоретичних та практично-орієнтованих психологічних знань, а також формування вмінь та навичок їх застосування у правничій діяльності.
Навчально-методичний посібник має на меті допомогти студенту в опануванні навчальної дисципліни, системати-зувати свої знання у процесі виконання навчальної програми.

1. Титулка
2. Зміст
3. Методичні рекомендації
4. Навчальна програма
5. Робочий тематичний план
6. Питання для самоконтролю знань студента
7. Список рекомендованої літератури
8. Умови оцінювання знань студента
9. Методичні вказівки
10. Додаток А
11. Додаток Б